Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 2 щатни бройки

  • Обновено

  Въз основа на преценката на представените документи конкурсната комисията реши

  I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Дора Димитрова - вх. № ЧР-148/03.11.2021 г.;

  2. Галя Трайкова - вх.№ ЧР-149/04.11.2021 г.;

  3. Марин Маринов - вх. № ЧР-150/04.11.2021 г.;

  4. Тони Николов - вх. № ЧР-151/08.11.2021 г.;

  5. Гергана Костадинова - вх. № ЧР-152/08.11.2021 г.;

  6. Боян Таков - вх. № ЧР-153/08.11.2021 г.;

  7. Милена Пачова - вх. № ЧР-154/08.11.2021 г.;

  8. Ивелин Великов - вх. № 94-9119/08.11.2021 г.;

  9. Гергана Мартонин - вх. № ЧР-155/09.11.2021 г.;

  10. Магдалена Василева - вх. № ЧР-157/09.11.2021 г.;

  11. Анна Арсова - вх. № ЧР-158/10.11.2021 г.;

  12. Татяна Петрова - вх. № ЧР-161/10.11.2021 г.;

  13. Галина Калъмбова - вх. № ЧР-162/10.11.2021 г.;

  14. Деспа Иванова - вх.№ ЧР-167/11.11.2021 г.;

  15. Венелин Димитров - вх. № ЧР-168/11.11.2021 г.

  Във връзка със спазване на въведените противоепидемични мерки, комисията реши за провеждане на теста допуснатите кандидати да бъдат разделени на две групи както следва:

  I-ва група – 10.00 часа

  1. Дора Димитрова;

  2. Галя Трайкова;

  3. Марин Маринов;

  4. Тони Николов;

  5. Гергана Костадинова;

  6. Боян Таков;

  7. Милена Пачова;

  8. Ивелин Великов;

  II-ра група – 11.00 часа

  1. Гергана Мартонин.

  2. Магдалена Василева;

  3. Анна Арсова;

  4. Татяна Петрова;

  5. Галина Калъмбова;

  6. Деспа Иванова;

  7. Венелин Димитров.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.11.2021 г. (вторник) съответно в 10.00 и 11.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

  В изпълнение на т. 32 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. и                                      Заповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. допуснатите кандидати до участие в конкурс при явяване за провеждане на конкурса трябва:

  а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от  изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване или

  б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

  Горепосочените изисквания ще важат и за членовете на конкурсната комисия.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

   

  Име, презиме и фамилия

  Основание за недопускане

  1.

  Цветан Мачорски

  Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, кандидата не е представил подробна автобиография, която се изисква съгласно т. 5 от необходими документи за участие в конкурса от публикуваната обявата

  2.

  Младен Младенов

  Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, кандидата не е представил подробна автобиография, която се изисква съгласно т. 5 от необходими документи за участие в конкурса от публикуваната обявата

  III. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки      Оценка

  20             5.00

  19             4.80

  18             4.60

  17             4.40

  16             4.20

  15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  4. Кандидата отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножи резултата от теста е 4;

  6. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Интервюто с успешно представилите се кандидати ще се проведе на 30.11.2021 г. (вторник) от 14.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

  8. Членовете на конкурсната комисия формулират въпроси за интервюто, които ще бъдат задавани на всички кандидати по съответните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности.

  10. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50

  11. Коефициент, с който ще се умножава резултатът от интервюто е 5.

  12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получели при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  13. Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и   ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „младши експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 2 щатни бройки.

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на дейности, свързани със събиране, систематизиране и обобщаване на информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на Министерството на здравеопазването. Подготвяне на отговори на запитвания на физически и юридически лица в областта на правата на пациентите. Изготвяне на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на министъра на здравеопазването по защита правата на пациентите.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по….“;

2. Професионална област – Здравеопазване и спорт, Социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи, Право, Социални дейности, Психология, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Икономика;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;

5. Професионален опит - не се изисква;

6. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност – умения за работа с програмните продукти от Microsoft Office /Word, Excel, Power Point/ , интернет браузер и електронна поща.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 лв. до 2 600 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по….“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи, Право, Социални дейности, Психология, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива);

8. други документи, сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: ppetrova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурса ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1
doc файл, 28,0 KB, качен на 01.11.2021

doc document

Заявление за участие
docx файл, 19,3 KB, качен на 01.11.2021

docx document