Върни се горе

 • Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство“ в Инспекторат на Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

  Първо място – Росица Митрова

  Второ място – няма класиран кандидат

  Трето място – няма класиран кандидат

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство“ в Инспекторат на Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Росица Митрова, вх. № ЧР-60/11.07.2022 г.;

  2. Евгени Хичовски, вх. № ЧР-61/13.07.2022 г.;

  3. Мария Иванова, вх. № ЧР-62/18.07.2022 г.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 01.08.2022 г. (понеделник) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването  - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

  Интервюто с издържалите теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията кандидати ще се проведе на 01.08.2022 г. (понеделник) от 12.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  Няма недопуснати кандидати.

  II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, които съдържат 25  затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 20 (или 20 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки      Оценка

  25             5.00

  24             4.80

  23             4.60

  22             4.40

  21             4.20

  20             4.00

   

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

   2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и го обявява на всички кандидати.

  4. Кандидатите отбелязват със син химикал буквата на верния отговор като я зачертават със знака „Х”. Нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите, получен при решаване на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията – 4.

  6. Отговорите на въпросите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  8. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика, и формулират въпроси за интервюто, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Времето за провеждане на интервюто със съответния  кандидат е  10 минути.

  10. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на съответния кандидат въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – за експертни длъжности.

  11. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  12. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  13. Минималния резултат, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто е 4.50.

  14. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто - 5.

  III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „Главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство“, в Инспекторат на Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1,   ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р С

 

За длъжността „Главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство“, в Инспекторат на Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Подпомага министъра  в осъществяването на контролните му функции по отношение на административната дейност на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. Обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване.

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – магистър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг, и/или професионален опит – 4 години;

3. професионална област – Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт и Технически науки;

4. професионално направление – Право, Администрация и управление, Икономика, Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Машинно инженерство и Общи инженерство.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

1. Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на министерството;

2. Следдипломни квалификации или специализации с правна, икономическа или административна или управленческа насоченост;

3. Компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.       

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Министерството на здравеопазването в границите от 770 лв. до 3200 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок до 17.30 часа на 18.07.2022 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване в сградата на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от документи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – магистър от професионална област – Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт и Технически науки, професионално направление – Право, Администрация и управление, Икономика, Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Машинно инженерство и Общи инженерство;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Други документи: сертификати за проведени обучения;

6. Подробна автобиография;

7. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

8. Копие от документи за компютърна грамотност – Word, Excel, Internet (ако притежават такива).

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: itodorova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Заявление за участие
docx файл, 19,3 KB, качен на 06.07.2022

docx document

Декларация
doc файл, 28,0 KB, качен на 06.07.2022

doc document