Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Разработване и координация на проекти и програми“, дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи конкурсната комисия реши:

  Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Христина Карамицова, вх. № ЧР-170/15.11.2021г.;

  2. Ива Ангелова, вх. № ЧР-182/19.11.2021 г.;

  3. Венелина Бояджиева, вх. № ЧР-184/22.11.2021 г.;

  4. Александра Христова, вх. № ЧР-185/22.11.2021 г.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на                    10.12.2021 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването -                 гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала-сутерен.

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  В изпълнение на т. 32 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, допуснатите кандидати до участие в конкурс при явяване за провеждане на конкурса трябва:

  а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване, или изследване или

  б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на здравеопазването), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

  Горепосочените изисквания ще важат и за членовете на конкурсната комисия.

  Допуснатите кандидати трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

  Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 10.12.2021 г. (петък) от 12.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, зала-сутерен.

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

  ІІІ. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  В съответствие с обявлението на Министерството на здравеопазването начинът за провеждане на конкурсната процедура е:

  1. Решаване на тест;

  2. Интервю.

  Първи етап – решаване на тест.

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:

  Точки       Оценка

  20             5.00

  19             4.80

  18             4.60

  17             4.40

  16             4.20

  15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички участници в процедурата.

  4. Кандидатите отбелязват със син химикал буквата на верния отговор като я зачертават със знака „Х”. Нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста „4”;

  6. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  Втори етап – интервю.

  1. За провеждането на интервюто членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика и формулират въпроси за интервюто, които се задават на кандидатите по следните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  2. Времето за провеждане на интервюто с кандидатите е до 10 минути.

  3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – за експертни длъжности.

  4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидатите като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  5. Общият резултат от интервюто на кандидатите е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  6. Минималният резултат, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто е 4.50.

  7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто „5”.

  IV. Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  В случай, че кандидатите получат резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Разработване и координация на проекти и програми“, дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването - 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността „главен експерт“ в отдел „Разработване и координация на проекти и програми“, дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването - 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Изготвяне на стратегии, програми, концепции и планове в областта на здравеопазването. Съгласуване на проекти на административни актове в областите на дейност на дирекцията. Участие в реализирането на политиките на Министерството на здравеопазването. Участие в междуведомствени работни групи. Участие в подготовката на програми и проекти, които се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при реализирането на политиките на Министерството на здравеопазването в сектор „Здравеопазване“.

Извършване на финансово-счетоводни операции, оперативни дейности по счетоводната документация, подготовка на анализи, отчети и справки;

Участие в контрола по изразходване на средствата на проекти, финансирани с фондове на Европейския съюз.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – III  ранг и/или професионален опит - 4 години;

3. професионална област - Социални, стопански и правни науки;

4. професионално направление - Икономика и Администрация и управление.

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- да владее западен  език - писмено и говоримо (степента на владеене на език да се удостоверява с дипломи и сертификати);

- компютърна грамотност - MS Office, MS Word, MS Excel, Internet.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 770 лв.  до 3200 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок до 17.30 ч. на 22.11.2021 г. кандидатите да представят лично или чрез

упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от документи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен - бакалавър от професионална област - Социални, стопански и правни науки; професионално направление - Икономика и Администрация и управление;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Други документи: сертификати за проведени обучения (ако притежават такъв);

6. Подробна автобиография;

7. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

8. Копие от документ за компютърна грамотност – работа с MS Office, MS Word, MS Excel, Internet,  (ако притежават такъв);

9. Копие от документ за владеене на чужд език (ако притежават такъв).

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: matanasov@mh.government.bg, като в този случай заявлението по    чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурса ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.