Върни се горе

 • Списък на допуснатите/недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“

  • Обновено

   

  І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Радослав Марков - № ЧР-86/30.08.2021 г.;

  2. Татяна Петрова - № ЧР-91/01.09.2021 г;

  3. Николай Недялков - № ЧР-95/02.09.2021 г.;

  4. Десислава Лазарова – ЧР -97/03.09.2021 г.;

  5. Милена Димитрова - № ЧР-98/07.09.2021 г.;

  6. Силвия Асенова - № ЧР-101/07.09.2021 г.;

  7. Анна Илиева - № ЧР- 104/07.09.2021 г.

  II. Не допуска до конкурс следните  кандидатите:

  1. Зорница Стоянова-Кисова- № ЧР-87/30.08.2021 г.

  Основание за недопускане: Съгласно чл. 20,  ал 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, предоставените от кандидата копия на документи не удостоверяват изискуемите в обявата образователно - квалификационна степен „бакалавър“, професионална област и професионално направление.

  2. Гергана Костадинова - № ЧР-93/02.09.2021 г.

  Основание за недопускане:  Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – 4 г. професионален опит или притежаването на III младши ранг.

  3. Вяра Врагова- № ЧР- 96/03.09.2021 г.  

  Основание за недопускане: Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители представените от кандидата документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – 4 г. професионален опит или притежаването на III младши ранг

  4. Тамара Декова- № ЧР-103/07.09.2021 г.  

  Основание за недопускане: В подаденото заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  не е описан професионалния опит на кандидата. Подадените копия на  документи, удостоверяващи трудов стаж са непълни. Кандидатът не е представил подробна автобиография, съгласно т. 5 от обявата за провеждане на конкурса.

  5. Мариела Петкова- № ЧР-105/07.09.2021 г.

  Основание за недопускане: Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители в представените от кандидата документи декларацията по чл. 17, ал. 3, т.1 не е подписана от кандидата, липсва поставена дата.

  Посочените допуснати кандидати следва да се явят за решаване на тест на 30.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа за I група и от 11.00 часа за II  група в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, конферентна зала – IV етаж.  

  С оглед спазване на въведените със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, комисията реши за провеждане на теста допуснатите кандидати да бъдат разделени на две групи, както следва:

  I. група – 10.00 часа :

  1. Радослав Марков – № ЧР-86/30.08.2021 г;

  2. Татяна Петрова- № ЧР-91/01.09.2021 г.;

  3. Николай Недялко - № ЧР-95/02.09.2021 г.;

  4. Десислава Лазарова - № ЧР – 97/03.09.2021 г..

   

  II. група – 11.00 часа:

  1. Милена Димитрова - № ЧР-98/07.09.2021 г.;

  2. Силвия Асенова - № ЧР-101/07.09.2021 г.;

  3. Анна Илиева - № ЧР – 104/07.09.2021 г.

   

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на теста.

  Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 30.09.2021 г. (четвъртък) непосредствено след като кандидатите от двете групи получат резултатите от решаването на теста в сградата на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, конферентна зала, IV етаж.

  III. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор  Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки        Оценка

  20             5.00

  19             4.80

  18             4.60

  17             4.40

  16             4.20

  15             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициентът, с който ще се умножи резултатът от теста е 4.

  6. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Интервюто с успешно представилите се кандидати ще се проведе непосредствено след като всеки от кандидатите получи резултата от решаването на теста в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5  

  8. Членовете на конкурсната комисия са запознати с длъжностната характеристика, както и с формуляра за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности и са формулирали въпроси, които ще бъдат задавани на всички кандидати по съответните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  10. Всеки член на конкурсната комисията преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности.

  11. Коефициентът с който ще се умножи  резултатът от интервюто е 5.

  12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получили при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  13. Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 3 щатни бройки

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 3 щатни бройки.

Кратко описание на длъжността:

Участва в изпълнението на определените дейности по подпомагане на министъра при осъществяване на правомощията му, свързани със защита правата на пациентите в системата на здравеопазването и участие в разработването на проекти на нормативни актове от национално значение в областта на защита правата на пациентите.     

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

2. Професионална област – Здравеопазване и спорт; Социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи, Право, Социални дейности, Администрация и управление; Психология; Обществени комуникации и информационни науки; Икономика;

4. Минимален ранг за заемане на длъжността - III младши ранг и/или професионален опит - 4 години;

5. Допълнителна квалификация/обучение: умения за работа с програмните продукти от Microsoft Office/Word, Excel, Power Point/, интернет браузер и електронна поща.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 770 лв. до 3200 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Министерството на здравеопазването.

 

Срок и място за подаване на документи:

 1. Министерството на здравеопазването;
 2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;
 3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
 2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт; Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи, Право, Социални дейности, Психология, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. подробна автобиография;

6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7. копие от документ удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8. други документи, сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. решаване на тест;
 2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: mgeorgieva@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.