Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

Обявявам конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Психично здраве“, дирекция „Лечебни дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройки.      

Кратко описание на длъжността:

Събиране и систематизиране на информация и данни в областта на организацията и методологията на медицинските дейности, включително в областта на психичното здраве и изготвяне на анализи.   

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг и/или професионален опит – 4 години;

3. професионална област – Здравеопазване и спорт, Социални стопански и правни науки, Технически науки;

4. професионално направление – Икономика, Администрация и управление Обществено здраве, Медицина, Инженерство, Социология, Здравен мениджмънт.

Допълнителна квалификация/обучение:

1. Работа с програмни продукти на Microsoft - Word, Excel, Power Point, Internet;

2. Владеене или ползване на чужд език.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 770 лв.  до 3200 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок до 17.30 часа на 03.12.2021 г. кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, Социални стопански и правни науки, Технически науки, професионално направление - Икономика, Администрация и управление, Обществено здраве, Медицина, Инженерство, Социология, Здравен мениджмънт.

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. Подробна автобиография;

7. Копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива);

8. Копие от документи удостоверяващи владеенето на чужд език (ако притежават такива);

9. Други документи, сертификати за проведени обучения.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

1. решаване на тест;

2. провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: itodorova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурса ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Декларация
doc файл, 28,0 KB, качен на 23.11.2021

doc document

Заявление за участие
docx файл, 19,3 KB, качен на 23.11.2021

docx document