Върни се горе

 • Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс

  • Обновено

  Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността “главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ на Министерството на здравеопазването

   

  В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

   

  Първо място – Цветомира Цветанова;

   

  Председател на конкурсната комисия: /П/

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

  • Обновено

  СПИСЪК

  на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността                 

  „главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ на Министерството на здравеопазването

   

  І. Въз основа на преценката на представените от кандидата документи конкурсната комисия реши:

   

  Допуска до конкурс следния кандидат:

  1. Цветомира Цветанова с вх. № ЧР - 13/13.03.2024 г.

  Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 29.03.2024 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

  Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждането на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

  Интервюто с издържалия кандидат теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията кандидат ще се проведе на 29.03.2024 г. (петък) от 11.30 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, зала сутерен.

   

  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  Няма недопуснати кандидати.

   

  II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура:

  1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, които съдържат 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор.

  Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 20 (или 20 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:

  Точки                            Оценка

   25                                     5.00

   24                                     4.80

   23                                     4.60

   22                                     4.40

   21                                     4.20

   20                                     4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. Времето за решаване на теста е 40 минути.

  3. След обявяването на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и го обявява.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите, получен при решаване на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията - 4.

  6. Отговорите на въпросите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

  7. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  8. Членовете на конкурсната комисия се запознават с длъжностната характеристика, и формулират въпроси за интервюто, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

  - Аналитична компетентност;

  - Ориентация към резултати;

  - Работа в екип;

  - Комуникативна компетентност;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Професионална компетентност;

  - Дигитална компетентност.

  9. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

  10. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – за експертни длъжности.

  11. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

  12. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

  13. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  14. Коефициент, с който ще се умножава резултата на кандидатите при провеждане на интервюто - 5.

   

  III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  Кандидат получил резултат под 4.50 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

Конкурс за длъжността „главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

              За длъжността „главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

              Кратко описание на длъжността:

            Идентифицира и оценява рисковете в Министерството на здравеопазването, второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, както и в лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията, съответствието със законодателството, вътрешните актове и договори, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите. Дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията.

            Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:

         1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;

          2. професионална област – Социални, стопански и правни науки;

3. професионално направление – Икономика, Право;

4. минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг и/или професионален опит - 3 години.

            Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

            - притежаване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. Индивидуалният размер на основната месечна заплата за длъжността се определя в степен на основна заплата в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния  служител, чл. 8 - 9 от Наредбата за  заплатите  на  служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

Срок и място за подаване на документи:

 1. Министерството на здравеопазването;

2. Адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 5, Център за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

            Необходими документи за участие в конкурса:

 1. заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 2. декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

   3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област - Социални, стопански и правни науки, професионално направление - Икономика, Право;

   4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 3 (три) години професионалния опит: трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка и др.;

   5. подробна автобиография;

   6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

   7. копие на сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

   8. други документи, сертификати за проведени обучения, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността (ако притежават такива).

Професионалният опит за извършване на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава.

            Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

 

 

Начин на провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. Провеждане на интервю.

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: интернет страницата на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. Света Неделя № 5.

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на адрес: hr@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл и информирано съгласие по Закона за защита на личните данни следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по                 чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

ПРЕЧКИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

           

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

7. работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.

Заявление за участие в конкурс
docx файл, 24,3 KB, качен на 05.03.2024

docx document

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1
doc файл, 28,0 KB, качен на 05.03.2024

doc document