Върни се горе

Конкурс за длъжността „директор” на Регионална здравна инспекция - Враца, „директор” на РЗИ - Видин, „директор” на РЗИ - Ловеч, „директор” на РЗИ - Пазарджик, „директор” на РЗИ - Перник, „директор” на РЗИ - Пловдив, „директор” на РЗИ - Русе, „директор” на РЗИ - Стара Загора, „директор” на РЗИ - Сливен, „директор” на РЗИ - Търговище, „директор” на РЗИ - Хасково и  „директор” на РЗИ - Ямбол.

Основна цел на длъжността:

Директорът на регионална здравна инспекция (РЗИ) е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на съответната област.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 3 /три/ години стаж след придобиването на специалността;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1 да притежават компютърна грамотност;

2.2 да познават действащото законодателство, в т.ч. подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на регионалната здравна инспекция.

Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема:

- За „директор“ на РЗИ - Враца: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Враца“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Видин: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Видин“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Ловеч: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Ловеч“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Пазарджик: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Пазарджик“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Перник: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Перник“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Пловдив: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Пловдив“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Русе: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Русе“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Стара Загора: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Стара Загора“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Сливен: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Сливен“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Търговище: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Търговище“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Хасково: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Хасково“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Ямбол: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Ямбол“ и провеждане на интервю.                                     

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощно (нотариално заверено) на служител в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 3 /три/ години стаж след придобиването на специалността: копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 17.30 часа на 25.08.2022 г. вкл.