Върни се горе

Конкурс за  длъжността „директор” на Районен център за трансфузионна хематология – Плевен

Основна цел на длъжността:

Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на Районен център за трансфузионна хематология, свързана с осигуряването на кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати за лечебните заведения в териториалния обхват на дейност на центъра.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната специалност по трансфузионна хематология;

1.3. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност;

2.2. да познават действащото законодателство в областта на трансфузионната хематология.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за управление и развитие на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен включително и в условията на извънредна епидемиологична обстановка и провеждане на интервю. 

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването,                                                  пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната специалност по трансфузионна хематология;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит в областта на трансфузионната хематология: копие от трудова/служебна книжка и/или

копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 28 януари 2021 г.