Върни се горе

О Б Я В Я В А :

 

Конкурс за  длъжността „директор“ на Държавна психиатрична болница - Карвуна.

 Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира и контролира цялостната дейност на държавната психиатрична болница, свързана с диагностика, лечение и рехабилитация на болните с остри и хронични психични заболявания и такива с тежка психосоциална дисфункция.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

 - да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

 - да притежават призната медицинска специалност по психиатрия;

 - да притежават придобита квалификация по здравен мениджмънт.

2. Допълнителни изисквания:

 - да притежават компютърна грамотност;

 - да познават действащото законодателство в областта на психиатричната помощ.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Визия за управление и развитие на Държавна психиатрична болница - Карвуна“ и провеждане на интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник на служител в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност по психиатрия;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по здравен мениджмънт;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит в областта на психиатричната помощ: копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

 - копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на електронната страница на Министерството на здравеопазването и на информационното табло на входа на сградата, гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

 

Документи за участие в конкурса се подават до 27.09.2023 г. вкл.