Върни се горе

 • Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „Директор на дирекция“ „Стопански дейности“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

  Първо място – Цветанка Борисова Димова

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността директор на дирекция „Стопански дейности“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Пламен Мушков - № ЧР-52/02.03.2021 г.;

  2. Тошко Димитров - № ЧР-55/04.03.2021 г.;

  3. Цветанка Димова - № ЧР-56/05.03.2021 г.;

  4. Мирослав Гецов - № ЧР-57/08.03.2021 г.;

  5. Димитринка Христова - № ЧР-58/08.03.2021 г.;

  6. Руслан Мартинов - № ЧР-59/08.03.2021 г.

  Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.03.2021 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София,  пл. „Света неделя“ № 5, Конферентна зала, етаж 4 .

  Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

  II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Валерий Иванов – ЧР- 49/25.02.2021 г.  - на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) предоставените от кандидата  документи  не удостоверяват притежаването на 7 (седем) години професионален опит в област или области на дейности свързани с функционалните задължения на длъжността.

  III. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на           кандидатите до интервю:

  1.Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор.  Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 25 точки (или 25 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва:  

  Точки         Оценка

    30             5.00

    29             4.80

    28             4.60

    27             4.40

    26             4.20

    25             4.00

  Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

  2. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

  3. Продължителност на теста 40 минути.

  4. Кандидатът отбелязва със син химикал буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

  5. Коефициентът с който ще се умножи резултатът от теста е 4.

  6. Кандидатите се уведомяват с писмо от председателя на конкурсната комисия за получения от тях резултат от решаването на теста, лично или на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща.

  7. Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 23.03.2021 г. (вторник) в сградата на Министерството на здравеопазването - - гр. София,  пл. „Света неделя“ № 5, Конферентна зала, етаж 4 непосредствено след като кандидатите бъдат уведомени писмено за получените от тях резултати от теста.

  8. Членовете на конкурсната комисия са запознати с длъжностната характеристика, както и с формуляра за преценка на кандидата от интервю за длъжности определени в категория висши държавни служители и са формулирали въпроси, които ще бъдат задавани на всички кандидати по съответните компетентности:

  - Лидерска компетентност;

  - Управленска компетентност;

  - Стратегическа компетентност;

  - Компетентност за преговори и убеждаване;

  - Работа в екип;

  - Фокус към клиента (вътрешен/външен);

  - Дигитална компетентност.

  9. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4.50.

  10. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр за преценка на кандидата от интервю за длъжности определени в категория висши държавни служители.

  11. Коефициентът, с който ще се умножи  резултатът от интервюто е 5.

  12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получили при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

  13. Кандидатите получили резултат под 4.50 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Конкурс за длъжността директор на дирекция „Стопански дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността директор на дирекция „Стопански дейности“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:

Планира, организира, координира и контролира изпълнението на основните функции и специфични дейности в дирекцията, свързани с текущите поддръжки, ремонти, разпореждане с движимото имущество и неговото целесъобразно използване и стопанисване, застраховане на имуществото, охранителната дейност в министерството чрез физически и технически средства, подсигуряване на транспорта и поддръжка на автопарка на МЗ.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – „магистър“;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика;

2. минимален ранг за заемане на длъжността – V старши;

3. минимален професионален опит – 7 години;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000,00 лв. до 4 300,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерството на здравеопазването;

2. гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2) декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки и професионално направление: Икономика;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 (седем) години професионален опит в област или области на дейности свързани с функционалните задължения на длъжността: копие от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копие от документ, удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв);

8) други документи, сертификати за преминати обучения.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: itodorova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.