Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

 

            За длъжността Директор на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка.

 

Кратко описание на длъжността:

Разработва и реализира подходящи политики за управлението на човешките ресурси в министерството и Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Ръководи, организира и координира дейността на дирекция „Човешки ресурси” за ефективно управление на персонала в министерството.

 

Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен – „магистър“;

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки;

3. Професионално направление – Икономика, Право.

4. Минимален ранг за заемане на длъжността – V старши ранг и/или професионален опит – 7 години;

5. Допълнителна квалификация/обучение: юридическа правоспособност.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 лв.  до 4300 лв. и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на здравеопазването.

 

Срок и място за подаване на документи:

  1. Министерството на здравеопазването;
  2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

          

Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
  2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копие от документи за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област – Социални, стопански и правни науки, професионално направление – Икономика, Право;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Други документи: сертификати за проведени обучения;

6. Подробна автобиография;

7. Копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

8. Копие от документ за юридическа правоспособност (ако притежават такъв).

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

Начин на провеждане на конкурса:

  1. решаване на тест;
  2. провеждане на интервю.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.