Върни се горе

Конкурс за  длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ по въздуха.

Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира и контролира цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ), свързана с оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица на местопроизшествието и по време на транспортирането им по въздуха с вертолет.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

- да притежават призната медицинска специалност;

- да притежават квалификация по здравен мениджмънт;

- да притежават най-малко 1 /една/ година стаж в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структура на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник на служител в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по здравен мениджмънт;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на най-малко   1 /една/ година стаж в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структура на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния: копие от трудова/служебна

книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 03.07.2023 г.

Уведомление
pdf файл, 182,0 KB, качен на 10.07.2023

pdf document