Върни се горе

Конкурс за  длъжността „директор“ на Национален център по обществено здраве и анализи

Основна цел на длъжността:

Директорът на Национален център по обществено здраве и анализи подпомага министъра на здравеопазването при провеждане на държавната политика в областта на общественото здраве.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

 - да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина” или икономика и управление;

 - да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”;

 - образователна и научна степен или научна степен и най-малко пет години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването.

2. Допълнителни изисквания:

 - да познава политиката на Европейския съюз, Световната здравна организация и други международни организации в областта на общественото здраве;

- да притежава опит в разработване и управление на национални и международни програми и проекти в областта на общественото здраве;

- да познава здравното законодателство;

- да познава действащото законодателство, в т.ч. подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на центъра;

- владеене на английски език - писмено и говоримо (препоръчително).

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за управление и развитие на Национален център по обществено здраве и анализи“ и провеждане на интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник на служител в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина” или икономика и управление;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт”;

- копие от официален документ за придобита образователна и научна степен или научна степен;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на най-малко  5 /пет/ години стаж в областта на управлението на здравеопазването: копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/;

- копие от официален документ за владеене на английски език - писмено и говоримо  /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

 

Документи за участие в конкурса се подават до 06.07.2022 г. включително.