Върни се горе

Конкурс за  длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново, Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил, Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик и Център за спешна медицинска помощ - Ямбол.

Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира, организира и контролира цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП), свързана с оказване на медицинска помощ на пациенти със спешни състояния.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

 - да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

 - да притежават призната медицинска специалност;

 - да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”;

 - да притежават най-малко 1 /една/ година стаж в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структура на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния.

2. Допълнителни изисквания:

 - да притежават компютърна грамотност;

 - да познават действащото законодателство, в т. ч. подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на ЦСМП.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема:

- за „директор“ на ЦСМП - Велико Търново: „Визия за управление и развитие на Център за спешна медицинска помощ - Велико Търново“ и провеждане на интервю;

- за „директор“ на ЦСМП - Кюстендил: „Визия за управление и развитие на Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил“ и провеждане на интервю;

- за „директор“ на ЦСМП - Пазарджик: „Визия за управление и развитие на Център за спешна медицинска помощ - Пазарджик“ и провеждане на интервю;

- за „директор“ на ЦСМП - Ямбол: „Визия за управление и развитие на Център за спешна медицинска помощ - Ямбол“ и провеждане на интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник на служител в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на най-малко   1 /една/ година стаж в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структура на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния: копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 30.06.2022 г.