Върни се горе

Министерство на здравеопазването

 

                О Б Я В Я В А : 

                      

Конкурс за  длъжностите „директор” на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Благоевград, РЗИ - Варна, РЗИ - Пазарджик, РЗИ - Силистра и РЗИ - Стара Загора. 

Основна цел на длъжността:

Директорът на регионална здравна инспекция е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на съответната област.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 3 /три/ години стаж след придобиването на специалността;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1 да притежават компютърна грамотност;

2.2 да познават действащото законодателство, в т.ч. подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на регионалната здравна инспекция.

  Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема:

- За „директор“ на РЗИ - Благоевград: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Благоевград“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Варна: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Варна“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Пазарджик: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Пазарджик“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Силистра: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Силистра“ и провеждане на интервю;

- За „директор“ на РЗИ - Стара Загора: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция - Стара Загора“ и провеждане на интервю;

           В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник на служител в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 3 /три/ години стаж след придобиването на специалността: копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването,  гр. София, площад „Света Неделя” № 5 и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, www.mh.government.bg.

 Документи за участие в конкурса се подават до 08.03.2024 г.