Върни се горе

Министерство на здравеопазването обявява конкурс за длъжността „директор” на Национален център за трансфузионна хематология.

 

Основна цел на длъжността:

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на центъра, както и връзките му с други организации.

 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

1.2. да притежават призната специалност по трансфузионна хематология;

1.3. да притежават квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция на тема: „Стратегия за управление и развитие на Национален център за трансфузионна хематология“ и интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник в звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

- писмено заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

- копие от официален документ за призната специалност по трансфузионна хематология;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по здравен мениджмънт;

- копие от официални документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит - копие от трудовата /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 03.02.2020 г.