Върни се горе

Razvitie-na-choveshkite-resursi.jpg

 

Проект: BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“

 

 

Обща информация:

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основните дейности на проекта са свързани с повишаване на мотивацията и възможностите за защита от заболяването чрез изплащане на допълнителни възнаграждения, чрез осигуряване на лични предпазни средства на медицински и немедицински служители, които първи посрещат предизвикателствата на пандемичната криза, свързана с разпространението на COVID-19 и чрез обучение на медицинския персонал през уеб базирана дигитализирана апликация за създаване на услуги за диагностика и лечение на Ковид-19.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е превенция и подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на заболяването COVID-19.

Очаквани резултати:

Повишаване на мотивацията на персонала в посочените структури на здравната система, който с висока степен на морална и професионална ангажираност обслужва пациентите в усложнените и високорискови ситуации. Осигуряване на безопасни условия на труд и подобрена работна среда с цел подкрепа усилията на медицинския и немедицинския персонал за справяне с пандемията и на стреса сред заетите  в здравната система.

Начало: 25.03.2020 г.

Краен срок за изпълнение:  31.03.2023 г.

Бюджет:  237 800 000,00 лв.  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020, от които 60 000 000,00 лв. по Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.099 „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“ и 177 800 000,00 лв. по Приоритетна ос 6: Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.001 „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“ - Компонент 2. Разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 51 000 000,00 лв.  и разходи по линия на REACT-EU в размер на  177 800 000,00 лв.