Върни се горе

Razvitie-na-choveshkite-resursi.jpg

 

Проект: BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“

 

 

Обща информация:

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предвид необходимостта от полагане на всички възможни грижи за ограничаване на болните и контактни лица, се очаква извънредно натоварване на медицинския и немедицинския персонал от всички нива на здравната система, включени в борбата с COVID-19, а именно:

  • административни структури, осъществяващи противоепидемичен контрол;
  • здравни заведения, ангажирани с диагностично потвърждаване;
  • лечебни заведения за спешна медицинска помощ и болнична помощ и др.

Предоставяното по проекта допълнително възнаграждение е част от мотивацията на персонала в здравната система, който с висока степен на морална и професионална ангажираност обслужва пациентите с COVID-19.

Предприемането на съответните мерки и изпълнението на разработените противоепидемични протоколи изисква участието на медицински и немедицински персонал от всички нива на здравната система. Необходимостта от бързи и значителни интервенции включва и осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда, за да може здравната система да работи ефективно при значителен стрес и да се преодолеят безпрецедентните предизвикателства, които донесе епидемията от  COVID-19.

Основните дейности на проекта са свързани с повишаване на мотивацията и възможностите за защита от заболяването чрез изплащане на допълнителни възнаграждения, чрез осигуряване на лични предпазни средства на медицински и немедицински служители, които първи посрещат предизвикателствата на пандемичната криза, свързана с разпространението на COVID-19 и чрез обучение на персонала от лечебни заведения.

Бюджет: 240 000 000 лева

Краен срок за изпълнение:  31 декември 2021 г.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е превенция и подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на заболяването COVID-19 чрез осигуряване на допълнително възнаграждение и лични предпазни средства.

Очаквани резултати:

Изплатени допълнителни възнаграждения, предоставени лични предпазни средства на  медицинския и немедицинския персонал в лечебни заведения за болнична помощ, ЦСМП, НЦЗПБ, РЗИ и др. и обучен медицински и немедицински персонал от лечебни заведения.