Върни се горе

На 20 октомври 2023 г. се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

На 20 октомври ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

Изготвени и утвърдени са Диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми, в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

Успешно приключиха обученията на служителите от системата на спешната медицинска помощ в страната в изпълнение на проект ПУЛСС

Близо 6 800 служители от системата на спешната медицинска помощ в страната са преминали 5-дневното теоретично и практическо обучение по линия на проекта ПУЛСС

До 30.09.2023 г. е удължен срокът за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС)

Обученията по проекта ПУЛСС ще продължат и през 2023 г., считано от 09.01.2023 г.

Удължен е крайният срок за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“(ПУЛСС)

Петдневен обучителен курс по проекта ПУЛСС преминаха 221 служители от спешните отделения/клиники на болниците с над 50% държавно участие в капитала

Приключиха обученията на работещите в ЦСМП по линия на проект ПУЛСС