Върни се горе

Razvitie-na-choveshkite-resursi.jpg

 

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът ще осигури подкрепа на работещите в системата за спешна медицинска помощ за придобиване на специфични знания, умения и ключови компетентности, и ще бъде подпомогната дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, създаден с  ПМС № 239 от 13 септември 2016 г. В изпълнение на дейностите по проекта ще се:

- извърши анализ на необходимостта от обучение;

- изготвят програми за първоначално и периодично обучение на всички категории персонал от ЦСМП и спешните отделения (СО);

- разработят методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ.

В рамките на проекта ще бъде проведено обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ: лекари, професионалисти по здравни грижи и шофьори и на персонала от СО: лекари и професионалисти по здравни грижи.

Проектът ще се изпълнява в съответствие с Приоритет 2: „Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ“ от Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014 – 2020 г. и допълва предприетите мерки от страна на Министерство на здравеопазването за осигуряване на специфично обучение по спешна медицинска помощ.

 

Период на изпълнение: 28.02.2017 г. - 31.10.2023 г.

Бюджет: 7 000 000 лева

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Специфичната цел е подобряване знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ чрез продължаващо обучение. Продължаващото обучение ще спомогне да се повиши задоволеността на „белия“ сектор от висококачествена работна сила.

 

Основни дейности:

  1. Изграждане на Национален център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ;
  2. Извършване на анализи на необходимостта от обучение;
  3. Създаване на методика и програми за първоначално и периодично обучение на всички категории персонал от ЦСМП и СО;
  4. Разработване и въвеждане на методики за периодична оценка на квалификацията и професионалните умения в спешната медицинска помощ;
  5. Провеждане на обучения: първоначални, периодични и продължаващи на персонала от ЦСМП и спешните отделения.
  6. Разработени материали:

0000 - NCOKSSMP.jpg

 

Актуално по проекта