Върни се горе

Razvitie-na-choveshkite-resursi.jpg

Проект - BG05M9OP001-2.028-0001 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 1”

 

Обща информация:

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът ще въведe модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Чрез този модел ще се структурира и стандартизира предоставянето на здравно-социални патронажни грижи от общините. Проектът ще се реализира на територията на цялата страна  и неговото добро и своевременно изпълнение е основата за изпълнението на здравносоциалните услуги по патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от общините.

 

Основни дейности: 

  • Разработване на методика за предоставяне на патронажната грижа.
  • Разработване на програма за специфично обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, които ще предоставят патронажните грижи.
  • Разработване на стандарти за качество на услугата.
  • Мониторинг на процеса на обучение на персонала.
  • Супервизия на предоставянето на услугата.

 

Бюджет: 200 000 лева

 

Период на изпълнение: 11.01.2019 г. – 11.10.2021 г.

 

Цели на проекта:

Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

 

Очаквани резултати:

Изготвени програми за специфично обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, които ще предоставят патронажните грижи, методика за предоставяне на патронажната грижа и стандарти за качество с цел предоставяне на нов вид интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността като част от процеса на деинституционализация на грижата за хората с уреждания и възрастните хора.