Върни се горе

Развитие-човешки-ресурси-Специализация-в-здравеопазването.jpg

Обща информация за проект

BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът дава възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и завършат обучението си. Подкрепят се лекари-специализанти, лекари по дентална медицина-специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки. Специализантите следва да са със сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, или да се обучават по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Основните дейности са свързани със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендия в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи.

По проекта се изплащат:

  1. предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;
  2. стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта само на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендия, или само за стипендия.

Този проект допълва и надгражда мерките реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 чрез проект BG051PO001-6.2.18 „Нови възможности за лекарите в България“. Чрез неговото изпълнение се осигурява устойчивост и се надграждат постигнатите резултати, като се подкрепят специализантите в системата на здравеопазването за придобиване на специфични за този сектор умения.

Бюджет: 8 981 089,74 лева

Период на изпълнение: 22 ноември 2016 г. – 31 декември 2023 г.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Специфичните цели са подобряване достъпа на над 500 специализанти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (лекари-специализанти, лекари по дентална медицина -специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки) и разширяване възможностите за повишаване на знанията и уменията им.

Очаквани резултати

Над 500 специализанти да получат финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране по проекта.

Критериите, на които следва да отговарят кандидатите, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на интернет страницата на проекта https://specializanti.mh.government.bg , Раздел „Документи“.