Върни се горе

Развитие-човешки-ресурси-Специализация-в-здравеопазването.jpg

Обща информация за проект

BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът дава възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и завършат обучението си. Подкрепят се лекари-специализанти, лекари по дентална медицина-специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки. Специализантите следва да са със сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, или да се обучават по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Основните дейности са свързани със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендия в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи.

По проекта се изплащат:

  1. предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;
  2. стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта само на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендия, или само за стипендия.

Този проект допълва и надгражда мерките реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 чрез проект BG051PO001-6.2.18 „Нови възможности за лекарите в България“. Чрез неговото изпълнение се осигурява устойчивост и се надграждат постигнатите резултати, като се подкрепят специализантите в системата на здравеопазването за придобиване на специфични за този сектор умения.

Бюджет: 5 852 900,00 лева

Период на изпълнение: 22 ноември 2016 г. – 31 декември 2023 г.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Специфичните цели са подобряване достъпа на над 500 специализанти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (лекари-специализанти, лекари по дентална медицина -специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки) и разширяване възможностите за повишаване на знанията и уменията им.

Очаквани резултати

Над 500 специализанти да получат финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране по проекта.

Как да кандидатствам за финансиране по проекта?

Кандидатстването за финансиране по проекта става в период на отворена процедура за прием на заявления и документи. За да кандидатства, всеки специализант (лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка) трябва да се регистрира като следва секцията „Форма за регистрация“ (в горния десен ъгъл) в интернет сайта на проекта https://specializanti.mh.government.bg . След попълване на формата за регистрация на посочената от специализанта електронна поща той ще получи съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща, на която ще бъдат изпратени инструкции. След потвърждение на електронната поща, за достъп до профила се използва формата за вход в системата. След потвърждаване на регистрацията, в Секция „Потребителски профил“ специализантът може да смени паролата си.

след регистрация в интернет сайта на проекта в Секция „Заявление“, специализантът следва да попълни изискуемите данни за профила си. В профила следва да се прикачат следните документи:

  1. попълнено, подписано и сканирано Заявление за кандидатстване за финансиране на обучение на специализант по проекта – образецът на заявление е публикуван в Секция „Документи“, в раздела с актуалната процедура за подбор;
  2. копие на документа, който е приложим: договор за обучение на място, финансирано от друг източник/ трудов договор на длъжност за специализант/ договор по чл. 234 от Кодекса на труда в случаите по чл. 13 или чл. 11, ал. 1, т. 2 на Наредба № 1/ заповед на ректор на висше училище по реда на Наредба № 1 от 2015 г./ заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по чл. 92, ал. 3 от ЗОВСРБ, издадена по реда на чл. 11, ал. 1, т. 3 на Наредба № 1 от 2015г.;
  3. сканиран трудов договор (или заповед за служебно правоотношение) – само при наличие на такъв.

След прикачване на посочените документи в профила, заявлението се изпраща с натискане на бутон „Изпрати Заявление“, а системата генерира автоматично входящ номер.

С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта. След приключване на финансирането / специализацията, проектът не поставя изискване към специализанта за работа в определено лечебно заведение, в определено населено място, или за определен срок.

Критериите, на които следва да отговарят кандидатите, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на интернет сайта на проекта https://specializanti.mh.government.bg , Секция „Документи“, в раздела с актуалната процедура за подбор.