Върни се горе

baner-SRIP.jpg

"СРИП" - Средносрочна рамкова инвестиционна програма по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" по ОП "Регионално развитие"(2007-2013)

Обща информация

Министерството на здравеопазването е бенефициент по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Средствата се осигуряват по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013) и обхващат 3 (три) компонента:

  • осигуряване на апаратура за диагностика на онкологични заболявания и строително-монтажни работи (СМР) на 10 лечебни заведения (ЛЗ) с регионално значение;
  • преструктуриране на съществуващи сгради и СМР на 8 ДМСГД;
  • СМР за изграждане на нови комплекси и доставка на апаратура за лъчелечение 3 ЛЗ с национално значение: СБАЛО, УМБАЛ Александровска, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна.

Средносрочната рамкова инвестиционна програма е на обща стойност 147 978 554 лева. Продължителността на сключените 14 договора е 2 години. 

Средствата по договорите ще бъдат изразходвани предимно за оборудване с медицинска техника на комплексните онкологични центрове. Новата съвременна медицинска апаратура означава по-добро здравно обслужване, повече излекувани хора и повече спасени човешки живота. Очакваният ефект от обновяването на лечебните заведения е да се подобри здравният статус на населението.

Общата цел на схемата е да се модернизира и обнови инфраструктурата на лечебните заведения с над 51% държавна собственост в Република България, като предпоставка за насърчаване на качествено и достъпно здравеопазване, подобряване на благосъстоянието на населението и устойчивото развитие на градските ареали, както и да се осигури по-високо качество на живот на деца от 0 до 3г., настанени в Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) към Министерство на здравеопазването, чрез подпомагане процеса на деинституционализиция на ДМСГД.

Допълнителна информация в секция  Обществени поръчки - Профил на купувача

Пакт за почтенност
PDF файл, 7,8 MB, качен на 29.04.2015

pdf document

Информация за изпълнението на СРИП
PPT файл, 1,5 MB, качен на 29.04.2015

ppt document

Екип за управление
PDF файл, 185,4 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Концепция за преструктуриране на болничната помощ на Република България

Решение на Министерски съвет от 16.12.2009 г.
PDF файл, 115,3 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 159,9 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 126,5 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 477,2 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 108,6 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 627,1 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 337,9 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Допълнение към Приложение 3 и Приложение 5

Решение на Министерски съвет от 25.03.2010 г.
PDF файл, 197,9 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 126,7 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 109,7 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Допълнение към Концепцията за болнично преструктуриране

Изменение на Концепцията за болнично преструктуриране

Изменение и допълнение на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ от 14.12.2011 г.

Изменение и допълнение на Концепцията за преструктуриране на системата на бонична помощ от 24.10.2012 г.

Бяла книга на Министерство на здравеопазването на участниците в обществена поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца”, с 8 обособени позиции по проект „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 години”.

Настоящата "Бяла книга" e част от "Пакт за почтеност" при обществените поръчки. Тя има за цел да даде публичност на изпълнението на ангажиментите на участниците в обществените поръчки, които са се присъединили към реализирането на Пакта и дават своя принос за повишаването на прозрачността и отчетността в този процес. Посредством възможността да предоставя актуална информация на обществото, Бялата книга представлява един от специфичните стимули за почтения бизнес и съдейства за установяване на почтена конкурентна бизнес среда в страната.

Възложител - Министерство на здравеопазването
Независим наблюдател - Асоциация „Прозрачност без граници”
Период на наблюдение - юли 2012 г. – юли 2013 г.

Кандидат Изпълнител на поръчката Участие в Пакта за почтеност Заличаване от Бялата книга Причини за заличаване от Бялата книга
1 Обединение „РАДИТА ООД СТРОЙКОМЕРС      
2 ЕТ „Проектострой – Петър Петров” обособена позиция 7      
3 „П.С.-ЕРО” ЕООД        
4 „РОЛИ” ООД        
5 „Рони Колор” ЕООД        
6 „Девня Трейд” ООД обособена позиция 1      
7 „Ивелинстрой” ЕООД обособена позиция 8      
8 „Техноком” ДЗЗД      
9 ДЗЗД „Медико ПЗ-2012"        
10 „Стреза” ЕООД        
11 „Транс Билд” ЕООД        
12 „Валентин Петров 2004” ООД        
13 „ПГС 96” ООД        
14 „Строител” ООД        
15 „ВИВА – 92” ООД        
16 „Стратиеви 2003” ООД обособени позиции 4 и 6      
17 „Инфраструктурно строителство” ЕООД        
18 „Алфатекс Л” ЕАД        
19 „Санта Марина” АД        
20 „Димел” ЕООД        
21 „Консорциум Холдинг Пътища – Пи Ес Пи” ДЗЗД        
22 „Консорциум за инженеринг, строителство и изграждане” ДЗЗД обособени позиции 2 и 3      
23 „Булкон Здраве”        

ПАКТЪТ ЗА ПОЧТЕНОСТ (INTEGRITY PACT) е инструмент за превенция на корупционни практики и непрозрачно управление на публични средства, разработен от международната антикорупционна организация Transparency International. Той представлява договор между възложителя и участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, който дава възможност за независим граждански мониторинг, извършван от външен независим наблюдател.

Българският модел на Пакт за почтеност и Бялата книга са разработени от Асоциация „Прозрачност без граници” в съответствие с българското законодателство, въз основа на редица изследвания, анализи и трансфер на чуждестранен опит. За повече информация може да посетите: http://integrity.transparency.bg/bg/