Върни се горе

Baner-regionalno-razvitie-2007-2013.jpg

„Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея”

Обща информация

Проект BG161PO001/5-01/2008/062 „Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”.

Общата стойност на проекта е 390 152,77 лева.

Проектът е със срок 18 месеца. Предвижда се да приключи до 11 юли 2013 г.

Целта на проекта е да подпомогне екипа за управление на СРИП на национално ниво при управление, наблюдение и изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването и по този начин да се постигане високо ниво на усвояване на средствата от ЕС.

Разработени материали

Обществени поръчки – Обществени поръчки - профил на купувача