Върни се горе

Оперативната програма „Регионално развитие 2007-2013” (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка – „Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Най-общо, програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга.

"СРИП" - Средносрочна рамкова инвестиционна програма

"СРИП" - Средносрочна рамкова инвестиционна програма по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" по ОП "Регионално развитие"(2007-2013)

Подкрепа за укрепване администртивния капацитет на МЗ

„Подкрепа за укрепване административния капацитет на Министерство на здравеопазването при изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма и контрол върху изпълнението на проектните предложения към нея”

„Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R.”

SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R. (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes) - G.S.R. Model"