Върни се горе

Временен формат за подаване на информация по чл. 21в, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси до Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", относно пуснатите на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти

 

 

Във връзка чл. 21в, ал. 1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), предоставят по електронен път в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" на е-mail: poison_centre@pirogov.bg  информация, съгласно посочения формат

Временен формат за подаване на информация по чл. 21в, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси до Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"
относно пуснатите на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти
XLSX файл, 13,2 KB, качен на 18.05.2016

xlsx document