Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на Разрешение за използване на вода за питейно-битови цели от нови водоизточници с отклонение от изискванията за определена зона на  водоснабдяване.

Правно основание

§ 6 от Преходните и заключителни разпоредби във връзка с чл. 11, ал. 1, 2 и 3 на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

Характеристика

Цел: Да се разреши ползването на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията в дадена зона на водоснабдяване, когато не съществува алтернативна възможност за водоснабдяване и без да се допуска опасност за здравето на потребителите.

Предмет: Указва за кои показатели, до какви максимални стойности, за какъв период от време се разрешава отклонението, кои са засегнатите географски райони и предприятия за производство на храни, брой на засегнато население, подходяща схема за мониториране на показателите с отклонение от изискванията при какви ограничения и условия може да се използва водата, без това да създава риска за здравето на потребителите и какви мерки е необходимо да се предприемат за отстраняване на несъответствията. 

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването

Заявител / молител/ задължено лице

всички ВиК оператори (водоснабдителни организации или други физически и юридически лица), които експлоатират водоснабдителни системи и предоставят услугата питейно-битово водоснабдяване. 

Такси

Съгласно чл. 1 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се събира такса в размер на 95 лв. 

Резултат от процедурата

Разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията 

Необходими документи

Заявление, което да съдържа следната информация:

 1. Наименованието и адресът на водоснабдителната организация;
 2. Основанията за искане на разрешение за отклонение;
 3. Показателя, за който се отнася отклонението, и данни от предходен мониторинг;
 4. Зоната за водоснабдяване, засегнатия географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броят население, обектите за производство на храни, които ползват водата;
 5. Подходяща схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;
 6. Резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване на отклонението, график за дейностите, оценка и разчет на разходите и условия за преразглеждане на плана;

Когато предоставените данни не дават достатъчна информация за вземане на решение, министърът на здравеопазването има право да изисква по-подробни сведения за обстоятелствата по т. 1 - 6

Образци и формуляри

Няма нормативно утвърден образец на документа. 

 1. Заявлението се подава в Звеното за  административно обслужване (ЗАО)  на МЗ.
 2. Разрешението се изготвя от експерти в дирекция „Здравен контрол” и се представя за подпис на министъра на здравеопазването след парафиране от директора на дирекция „Здравен контрол” (ЗК) и главния държавен здравен инспектор.
 3. Разрешението се издава в срок до 25 дни от подаване на заявлението и цитираните по-горе документи или получаване на допълнителна информация, ако е поискана такава от Министъра на здравеопазването.
 4. Разрешението се изготвя в четири екземпляра. Един от тях се предава на заявителя, един се предава в архива на МЗ, един се изпраща до съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве и един се съхранява в Д „ЗК”.
 5. Срокът на действие на разрешението е възможно най-кратък, и не по-дълъг от 3 години. В края на периода се прави преглед за преценка ефективността на предприетите действия за отстраняване на отклоненията. Въз основа на нея и на обосновка от регионалните органи на Държавния здравен контрол министърът на здравеопазването (след подаване на заявление от съответната Водоснабдителна организация, съдържащо необходимата информация посочена по-горе в „необходими документи - т. 1-6“) може да разреши повторно удължаване на срока за период не по - дълъг от три години. В изключителни случаи и със съгласието на Европейската комисия срока може да се удължи за още три години.
 6. Заявителят получава оригинала на подписаното и подпечатано разрешение от Звеното за административно обслужване на МЗ.