Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение.

Правно основание

Чл. 4в от Закона за храните , чл. 155а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, чл. 86, ал. 1 и 2 във връзка с §78 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 102/2016 г.) и Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването за определяне на ред и изисквания за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода.

Характеристика

Цел: Сертификат се издават за качеството на минералната вода от конкретно водовземно съоръжение, с цел удостоверяване, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.

Предмет: Сертификатът удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването

Такси

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, такса в размер на 63 лв.

Резултат от процедурата

Издаден сертификат за качествата на минералната вода от конкретно водовземно съоръжение с който се удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.

Необходими документи

Заявлението за издаване се подава до министъра на околната среда и водите. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели – образец.

Със Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването е определен ред и изисквания за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода.

1. Процедурата за издаване на сертификат за минерална вода се открива по писмено предложение на министъра на околната среда и водите до министъра на здравеопазването, във връзка с постъпило заявено искане (заявление), което се изпраща в МЗ от МОСВ по служебен път. Към предложението се прилага резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение.

2. Министерството на здравеопазване (МЗ), с копие до Министерство на околната среда и водите (МОСВ), изпраща писмо до Басейновата дирекция (БД) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ), на територията на които се намира находището на минерална вода и водовземното съоръжение, за необходимостта да бъдат предприети действия за вземане и доставка на водни проби за издаване на сертификат за минерална вода от конкретното водовземно съоръжение. МЗ изпраща копие от писмото и на кмета на съответната община, ако находището е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на основание § 133 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.).

Копие от писмото се изпраща и на определените лаборатории, в които ще бъдат извършени съответните анализи на минералната вода с указания относно обхвата и съдържанието на анализите.

3. За първоначално издаване на сертификат се извършва трикратно вземане на проби през интервал от два месеца, съгласно чл. 4в, ал. 5 от Закона за храните. При подновяване на съществуващ сертификат се извършва еднократно вземане на водна проба.

4. Протоколите от извършените химични, радиологични и микробиологични анализи се изпращат в Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация (НСБФТР), гр. София, от където целия комплект документи, експертната балнеологична оценка и протокола от извършената проверка на БД и РЗИ се изпращат в дирекция „Здравен контрол” на МЗ.

5. Сертификатът се подготвя от експерти в дирекция „Здравен контрол” в срок от 10 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на комплекта документи.

6. Сертификатът се изготвя най-малко в четири екземпляра, от които един за заявителя, един за МОСВ, един за архив и един за съхраняване в дирекция „Здравен контрол” и се представя за подпис на министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър след парафиране от директора на дирекция „Здравен контрол”, главния държавен здравен инспектор и ресорния заместник-министър.

8. След подписване от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър екземпляр от издадения сертификат или аргументиран отказ се изпращат по служебен път в МОСВ. Издаденият сертификат се публикуват и в поддържаните регистри на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

9. Сертификатът се издава за срок от 5 години на основание чл. 5, ал. 7, от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

10. Подновяване на сертификат, чиито срок на валидност е изтекъл, се извършва по реда на неговото издаване.

Разходите по вземането на пробите и извършването на лабораторните анализи се заплащат по реда определен в Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.