Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение.

Правно основание

Чл. 67, ал. 1 от Закона за храните

Характеристика

Цел: Сертификат се издават за качеството на минералната вода от конкретно водовземно съоръжение, с цел удостоверяване, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.

Предмет: Сертификатът удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър

Такси

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 8, такса в размер на 63 лв.

Резултат от процедурата

Издаден сертификат за изворна вода от конкретно водовземно съоръжение на територията на Република България, който удостоверява, че по произход, състав и свойства изворната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели

Необходими документи

Искането за издаване на сертификат се подава до директора на басейнова дирекция за управление на водите

1.  Със чл. 67, ал. 4 от Закона за храните е предвидено, че процедурата за издаване на сертификат за изворна вода се открива по писмено предложение на директора на басейнова дирекция за управление на водите до министъра на здравеопазването, във връзка с постъпило заявено искане, което се изпраща в МЗ от БД по служебен път. Към предложението се прилага резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение, информация за разполагаемите водни ресурси на подземното водно тяло и характеристиките на конкретното водовземно съоръжение.

2. Министерството на здравеопазване (МЗ), изпраща писмо до Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и съответната Басейнова дирекция (БД), на територията на които се намира водовземното съоръжение за изворна вода, за необходимостта да бъдат предприети действия за вземане и доставка на водни проби за издаване на сертификат за изворната вода от конкретното водовземно съоръжение.

Копие от писмото се изпраща и на определените лаборатории, в които ще бъдат извършени съответните анализи на минералната вода с указания относно обхвата и съдържанието на анализите.

3. За първоначално издаване на сертификат се извършва трикратно вземане на проби през интервал от два месеца.

4. Протоколите от извършените химични, радиологични и микробиологични анализи се изпращат в дирекция „Здравен контрол” на МЗ.

5. Сертификатът се подготвя от експерти в дирекция „Здравен контрол” в срок от 10 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на комплекта документи.

6. Сертификатът се изготвя най-малко в пет екземпляра, от които един за заявителя, по един за РЗИ и БД, един за архив и един за съхраняване в дирекция „Здравен контрол” и се представя за подпис на министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър след съгласуване от директора на дирекция „Здравен контрол”, главния държавен здравен инспектор и ресорния заместник-министър.

7. След подписване от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър екземпляр от издадения сертификат или аргументиран отказ се изпращат по служебен път в БД и заявителя. Издаденият сертификат се публикуват и в поддържаните регистри на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

8. Сертификатът се издава за срок от 5 години, считано от датата на издаването му, на основание чл. 67, ал. 7, от Закона за храните.

9. Подновяване на сертификат, преди изтичането на срока му на валидност се допуска при спазване на изискванията определени в Закона за храните и Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, по реда на неговото издаване не по-късно от 9 месеца преди изтичането на валидността на сертификата.

Нов сертификат или отказ за подновяване на сертификат се издава най-късно до датата на изтичане на срока на валидност на издадения сертификат за съответната изворна вода, добита на територията на Република България.

Разходите по вземането на пробите и извършването на лабораторните анализи се заплащат от заявителя/концесионера.