Върни се горе

Комплексна административна услуга по смисъла на Глава втора на Наредбата за административното обслужване

 

Наименование на административната услуга

Издаване на балнеологична оценка за минерална вода конкретно водовземно съоръжение. 

Правно основание

Чл. 75, ал. 3 от Закона за здравето, чл. 155а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Чл. 86, ал. 1 и 3 във връзка с §78 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването за определяне на ред и изисквания за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода.

Характеристика

Цел: Удостоверяване характеристиките и свойствата на минералната вода от конкретно съоръжение, предназначено за водовземане, както и целите и начините на нейното приложение.

Предмет: Балнеологична оценка се издава за удостоверяване характеристиките и свойствата на минералната вода от конкретно съоръжение, предназначено за водовземане, когато минералната вода се ползва за питейни, хигиенни, лечебни, профилактични, рехабилитационни и спортно-рекреационни цели.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министъра на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице.

Заявител /молител/ задължено лице

Физически или юридически лица.

Нормативно установени изисквания

Изискванията, посочени в Законa за здравето и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Такси

Няма определена такса.

Срок на действие на удостоверението

10 години.

Резултат от процедурата

Издаване на балнеологична оценка за удостоверяване характеристиките и свойствата на минерална вода от конкретно водовземно съоръжение, както и целите и начините на нейното приложение.

Необходими документи​

Процедурата за издаване на балнеологична оценка за минерална вода се открива по писмено предложение на директора на съответната басейнова дирекция или кмета на общината, управляващ/стопанисващ минералните води от съответното находище на минерална вода  до министъра на здравеопазването, във връзка с постъпило заявено искане (заявление), което се изпраща в МЗ по служебен път. Към предложението се прилага резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение.

Образци и формуляри

Няма нормативно утвърден образец на документа.

Със Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването е определен ред и изисквания за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода.

1. Процедурата за издаване на балнеологична оценка за минерална вода се открива по писмено предложение на директора на съответната басейнова дирекция или кмета на общината, управляващ/стопанисващ минералните води от съответното находище на минерална вода до министъра на здравеопазването, във връзка с постъпило заявено искане (заявление), което се изпраща в МЗ по служебен път. Към предложението се прилага резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационните характеристики на водовземното съоръжение.

2. Министерството на здравеопазване (МЗ), с копие до Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Басейновата дирекция (БД) или кмета на общината изпраща писмо до Регионалната здравна инспекция (РЗИ), на територията на които се намира находището на минерална вода и водовземното съоръжение, за необходимостта да бъдат предприети действия за вземане и доставка на водни проби и за издаване на балнеологична оценка за минерална вода от конкретното водовземно съоръжение.

Копие от писмото се изпраща и на определените лаборатории, в които ще бъдат извършени съответните анализи на минералната вода с указания относно обхвата и съдържанието на анализите.

3. За издаване на балнеологична оценка се извършва еднократно вземане на водна проба.

4. Протоколите от извършените химични, радиологични и микробиологични анализи се изпращат в Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация (НСБФТР), гр. София, от където целия комплект документи, експертната балнеологична оценка и протокола от извършената проверка на БД и РЗИ се изпращат в дирекция „Здравен контрол” на МЗ за издаване на балнеологична оценка.

5. Балнеологичната оценка се подготвя от експерти в дирекция „Здравен контрол” в срок от 10 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на комплекта документи.

6. Балнеологичната оценка се изготвя най-малко в четири екземпляра, от които един за заявителя, един за БД или общината, един за РЗИ, един за архив и един за съхраняване в дирекция „Здравен контрол” и се представя за подпис на министъра на здравеопазването след парафиране от директора на дирекция „Здравен контрол” и ресорния заместник-министър.

7. След подписване от министъра на здравеопазването екземпляр от издадената балнеологична оценка, или аргументиран отказ се изпращат по служебен път в съответната БД или община. Издадената балнеологична оценка се публикуват и в поддържаните регистри на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.