Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверение относно съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води

Правно основание

Чл. 14, ал. 4 от Наредбата за изискванията към бутилираните минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, относно съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води

Характеристика

Цел: удостоверяване съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води

Предмет: предприемане на мерки за отделяне на неустойчивите елементи от състава на натурални минерални и изворни води

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министъра на здравеопазването

Заявител /молител/ задължено лице

Физически или юридически лица, които извършват бутилиране на минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

Нормативно установени изисквания

Изискванията, посочени в Наредбата за изискванията към бутилираните минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, относно съответствието на обработката на натурални води

Такси

Съгласно чл. 16 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се събира такса от 63 лв.

Срок на действие

Безсрочно.

Резултат от процедурата

Издаване на Удостоверение по чл. 14, ал. 4 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, относно съответствието на обработката на натурални минерални води.

Необходими документи

  1. Наименование, седалище и адрес на управление на производителя;
  2. Основание (концесионен договор или друг документ) за ползване на минералната вода;
  3. Мотивирана подробна обосновка за необходимостта от прилагане на съответния метод за обработка.

Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

  1. Данни за ЕИК
  2. Подробна техническа документация относно: метода за обработка на водата, техническите характеристики и принципа на действие на съоръженията и инсталациите, материалите, от които са изработени детайлите, влизащи в контакт с водата, инструкция за експлоатация;
  3. Протоколи от изпитвания на водата от акредитирани лица за минерални води по показателите от сертификата, след приложената обработка, както и за съдържание на остатъчните продукти по приложение № 6 в случай на обработка с обогатен с озон въздух;
  4. Експертно становище, изготвено от упълномощено от Министерството на здравеопазването лечебно заведение, за необходимостта от прилагане на съответната обработка на водата, както и за влиянието на тази обработка върху качествата на водата, които придават характерните й свойства.

Образци и формуляри

Няма нормативно утвърден образец на документа.

Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване на МЗ.

1. Удостоверението се подготвя от експерти в дирекция „Здравен контрол” или се прави мотивиран отказ в срок до 10 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на заявлението и цитираните по-горе документи и се представя за подпис на ресорния заместник - министър след парафиране от директора на дирекция „Здравен контрол” (ЗК) и главния държавен здравен инспектор.

В случай, че  документацията е непълна заявителят се информира писмено в срок до 5 дни от постъпване на документацията в МЗ. Десетдневният срок започва да тече от датата на представяне на пълен пакет документи.

2. Удостоверението се изготвя в три екземпляра. Един от тях се предава на заявителя, един се предава в архива на МЗ и един се съхранява в Д „ЗК”.