Върни се горе

Наименование на административната услуга

Подновяване на сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

Правно основание

Чл. 67, ал. 9 от Закона за храните

Характеристика

Цел:

Подновяване на сертификата преди изтичането на срока по чл. 67, ал. 7 от Закона за храните, но не по-късно от 9 месеца преди изтичането на валидността на сертификата.

Сертификат се издават за минералната вода от конкретно водовземно съоръжение на територията на Република България, с цел удостоверяване, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.

Предмет:

Сертификатът удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър

Такси

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 8, такса в размер на 63 лв.

Срок на действие

5 години от датата на издаване

Резултат от процедурата

Издаден сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение на територията на Република България, който удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели

Необходими документи

Искането за издаване на сертификат се подава до министъра на околната среда и водите

Със чл. 67, ал. 9 от Закона за храните и Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването е определен ред и изисквания за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода.

Подновяване на сертификат, преди изтичането на срока му на валидност се допуска при спазване на изискванията определени в Закона за храните и Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, по реда на неговото издаване не по-късно от 9 месеца преди изтичането на валидността на сертификата.

1. Процедурата за подновяване на сертификат за минерална вода се открива по писмено предложение на министъра на околната среда и водите до министъра на здравеопазването, във връзка с постъпило заявено искане, което се изпраща в МЗ от МОСВ по служебен път. Към предложението се прилага резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение, информация за разполагаемите водни ресурси на подземното водно тяло и характеристиките на конкретното водовземно съоръжение.

2. Министерството на здравеопазване (МЗ), с копие до Министерство на околната среда и водите (МОСВ), изпраща писмо до Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и съответно Басейновата дирекция (БД) или общинска администрация, на територията на които се намира находището на минерална вода и водовземното съоръжение, за необходимостта да бъдат предприети действия за вземане и доставка на водни проби за подновяване на сертификата за минерална вода от конкретното водовземно съоръжение.

Копие от писмото се изпраща и на определените лаборатории, в които ще бъдат извършени съответните анализи на минералната вода с указания относно обхвата и съдържанието на анализите.

3. За подновяване на сертификат се извършва еднократно вземане на проби през интервал от два месеца.

4. Протоколите от извършените химични, радиологични и микробиологични анализи се изпращат в Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация (НСБФТР), гр. София, от където целия комплект документи, експертната балнеологична оценка и протокола от извършената проверка на БД и РЗИ се изпращат в дирекция „Здравен контрол” на МЗ.

5. Сертификатът се подготвя от експерти в дирекция „Здравен контрол” в срок от 10 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на комплекта документи.

6. Сертификатът се изготвя най-малко в четири екземпляра, от които един за заявителя, един за РЗИ, един за архив и един за съхраняване в дирекция „здравен контрол” и се представя за подпис на министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър след съгласуване от директора на дирекция „Здравен контрол”, главния държавен здравен инспектор и ресорния заместник-министър.

8. След подписване от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър екземпляр от издадения сертификат или аргументиран отказ се изпращат по служебен път в МОСВ и заявителя. Издаденият сертификат се публикуват и в поддържаните регистри на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

9. Сертификатът се издава за срок от 5 години, считано от датата на издаването му, на основание чл. 67, ал. 7, от Закона за храните.

Разходите по вземането на пробите и извършването на лабораторните анализи се заплащат от заявителя/концесионера по реда определен в Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.