Върни се горе

Наименоевание на административната услуга

Издаване на заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана на територията на трета държава

Правно основание

Чл. 72, ал. 7, т. 1 от Закона за храните

Характеристика

Цел: Признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана на територията на трета държава

Предмет: Заповедта удостоверява, че натуралната минерална или изворна вода отговаря на нормативните изисквания и е добивана на територията на трета държава

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър

Заявител /молител/ задължено лице

Юридически лица

Нормативно установени изисквания

Закон за храните

Наредба за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначена за питейни цели

Такси

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 32, ал. 1, в размер на 126 лв.

Срок на действие на удостоверението

Пет години от датата на издаване

Резултат от процедурата

Издадена заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода, добита и бутилирана на територията на трета държава

Необходими документи

Заявление, което да съдържа най-малко:

  • наименование на бизнес оператора, вносител на водата, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  •  наименование и адрес на юридическото лице - производител на водата;
  • държава на произход и компетентен орган за признаване.

Заявлението се подава лично, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор и към него се прилагат:

1. копие от официалния документ, издаден от компетентния орган на държавата на произход, за признаване на водата като натурална минерална или изворна;

2. копие от официалния документ, издаден от компетентния орган на държавата на произход, за удостоверяване на съответствието на водата с изискванията на Директива 2009/54/ЕО;

3. заверена от компетентния орган на държавата на произход програма за мониторинг и инспекция на условията при добива, бутилирането и транспортирането на водата;

4. копие от етикета, с който водата ще се предлага на пазара на територията на Република България, както и оригиналният етикет, с който се предлага в държавата на произход;

5. декларация от производителя на натуралната минерална или изворна вода, че е уведомен от бизнес оператора за започването на процедура по признаване в Република България.

Документът издаден от компетентния орган на държавата на произход, за удостоверяване на съответствието на водата с изискванията на Директива 2009/54/ЕО следва да е придружен със:

1. информация за наименованието, вида и основните геоложки и хидрогеоложки характеристики на подземното водно тяло, наименование на водовземното съоръжение, от което се добива водата, и за наличие на "директна тръбопроводна връзка" с предприятието за бутилиране;

2. протоколи от извършени анализи за физични, физико-химични, химични, радиологични и микробиологични качества на водата, с обхват, определен в съответната наредба по чл. 5; анализите следва да са извършени от лаборатории, акредитирани за обхвата на изпитванията от национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието;

3. информация за фармакологично, физиологично и клинично въздействие на минералните води (при наличие на такива данни);

4. информация за извършвана обработка на натуралната минерална или изворна вода, включително за използваните методи.

Образци и формуляр

Няма нормативно утвърден образец на документа.

При установяване на нередовности на представените документи заявителят се уведомява и се определя 20-дневен срок за привеждане на документите в съответствие.

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър може да удължи срока за привеждане на документите в съответствие за не повече от три месеца, считано от датата на подаване на заявлението, когато заявителят представи обосновано искане за това.

В срок до 20 работни дни от подаване на заявление, от отстраняване на нередовностите или от изтичане на срока за провеждане на документите в съответствие министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава:

1. заповед за признаване на натуралната минерална или изворната вода и включване в съответния списък по чл. 68, ал. 1 от Закона за храните, или

2. мотивиран отказ за признаване.

Издадената заповед се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в тридневен срок от издаването ѝ.