Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за признаване на изворна вода добивана и бутилирана на територията на Република България

Правно основание

Чл. 69, ал. 7 от Закона за храните

Характеристика

Цел: Признаване на изворна вода добивана и бутилирана на територията на Република България

Предмет: Заповедта удостоверява, че изворната вода отговаря на нормативните изисквания и е добивана и бутилирана на територията на Република България

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

Министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър

Заявител

Юридически лица

Нормативно установени изисквания

 

Такси

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 31, ал. 1, 30 лв. 

Срок на действие

Безсрочно

Резултат от процедурата

Издадена заповед за признаване на изворна вода, добита и бутилирана на територията на Република България.

Необходими документи

Заявление, което да съдържа най-малко:

  • Идентификационен код и наименование на подземното водно тяло/извора;
  • Номер и дата на издадения от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър сертификат по чл. 67, ал. 1;
  • Номер и дата на разрешителното за водовземане от подземни води, издадено по реда на  Закона за водите.

Към заявлението трябва да се приложи и проект на етикет, с който водата ще се предлага на пазара.

Образци и формуляри

Няма нормативно утвърден образец

1.  Със чл. 69, ал. 5 от Закона за храните е предвидено, че след оценка на представените документи и при констатирано съответствие с нормативните изисквания министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за признаването на изворна вода добивана и бутилирана на територията на Република България.

2. При установяване на нередности на предоставените от бизнес оператора документи или констатиране на несъответствие с нормативните изисквания министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър уведомява заявителя и определя срок за привеждане в съответствие, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

3. В срок до 20 работни дни от предоставяне на всички документи или отстраняване на нередовностите или несъответствията се министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед или постановява мотивиран отказ.

4. Заповедта за признаване на изворна вода, добита и бутилирана на територията на Република България се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.