Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана на територията на трета държава

Правно основание

Чл. 74, ал. 1 от Закона за храните

Характеристика

Цел: Изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана на територията на трета държава

 

Линк към Административен регистър

 

 

Компетентни органи

Министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър

Заявител /молител/ задължено лице

Юридически лица

Нормативно установени изисквания

Закон за храните

Наредба за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначена за питейни цели

Такси

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 32, ал. 2, в размер на 63 лв.

Резултат от процедурата

Издадена заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода, добита и бутилирана на територията на трета държава

Необходими документи

Заявление, което да съдържа най-малко:

  • наименование на бизнес оператора, вносител на водата, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  • наименование и адрес на юридическото лице - производител на водата;
  • държава на произход и компетентен орган за признаване.

Заявлението се подава лично, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор и към него се прилагат:

1. копие от официалния документ, издаден от компетентния орган на държавата на произход, за удостоверяване на съответствието на водата с изискванията на Директива 2009/54/ЕО;

2. заверена от компетентния орган на държавата на произход програма за мониторинг и инспекция на условията при добива, бутилирането и транспортирането на водата.

Образци и формуляри

Няма нормативно утвърден образец на документа.

 

Въз основа на подаденото уведомление се изготвя  заповед за изменение или за отмяна на заповедта за признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана та територията на трета държава.

Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.