Обща информация

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална вода

Правно основание

чл. 71, ал. 2 от Закона за храните 

Характеристика

Цел: Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална вода

Предмет: Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална вода при:

1. подадено уведомление от бизнес оператор,  за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в заповедта за признаване на водата;

2. преустановяване на дейността по бутилиране или предлагане на водата за срок, по-дълъг от 6 месеца;

3. при промяна на предназначението на регистрирания обект за бутилиране на натурална минерална вода.