Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на изворна вода

Правно основание

чл. 71, ал. 2 от Закона за храните 

Характеристика

Цел: Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на изворна вода

Предмет: 

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на изворна вода при:

1. подадено уведомление от бизнес оператор,  за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в заповедта за признаване на водата;

2. преустановяване на дейността по бутилиране или предлагане на водата за срок, по-дълъг от 6 месеца;

3. при промяна на предназначението на регистрирания обект за бутилиране на изворна вода.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министър на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър

Заявител

Юридически лица

Какво е необходимо, за да ползвате услугата

 

Такса

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 31, ал. 2 - 20 лв.

Срок на действие

Безсрочно

Резултати от процедурата

Изменение или отмяна на заповед за признаване на изворна вода

Необходими документи

За издаване на заповед за изменение или за отмяна на заповед за признаване на изворна вода, бизнес операторът подава заявление в Министерство на здравеопазването:

В заявлението трябва да се посочат съответните причини, налагащи отмяната или промяната.

Изменение на заповед за признаване на изворна вода може да бъде поискано при настъпили промени в обстоятелствата, посочени в заповедта за признаване на водата;

Отмяна на заповед за признаване на изворна вода може да бъде поискано при преустановяване на дейността по бутилиране или предлагане на водата за срок, по-дълъг от 6 месеца или при промяна на предназначението на регистрирания обект за бутилиране на изворна вода.

Образци и формуляри

Няма

1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и по служебен път се изпраща до дирекция “Здравен контрол”.

2. В случай, че в заявлението се съдържат данни за настъпила промяна в обстоятелствата, посочени  в заповедта за признаване на водата, които не съответстват на нормативните изисквания, бизнес операторът се уведомява за несъответствията и се определя срок за отстраняването му, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.

3. При липса на несъответствие или след отстраняване на установените несъответствия, експерт от дирекция „Здравен контрол“ изготвя проект на заповед за изменение или за отмяна на заповед за признаване на изворна вода.

4. Изготвената заповед се представя за подпис на министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър след съгласуване от директора на дирекция „Здравен контрол”, главния държавен здравен инспектор и ресорния заместник-министър.

5. След подписване от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър екземпляр от издадената заповед се изпраща до бизнес оператора