Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на Здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека.

Правно основание

Чл. 37, ал. 1 на Закона за здравето и чл.  4 и 5 на Наредба № 9 от 12.06.2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека.

Характеристика

Цел: Удостоверява, че продуктите и/или стоките със значение за здравето на човека са пуснати на пазара в съответствие с изискванията на националното законодателство и се разпространяват свободно на територията на страната.

Предмет: Продуктите и/или стоките със значение за здравето на човека (козметични продукти, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и др.), предназначени за износ. 

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Главен държавен здравен инспектор на Република България.

Заявител / молител / задължено лице

Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които извършват износ на продукти и/или стоките със значение за здравето на човека.

Нормативни изисквания

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:

 1. Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342, 22.11.2009 г.);
 2. Закон за здравето;
 3. Закон за водите;
 4. Закон за храните;
 5. Наредба за изискванията към бутилираните натурални, минерали, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (ДВ, бр. 68 от 3.08.2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66, в сила от 25.07.2008 г.);
 6. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (приета с Постановление № 383 на МС от 04.12.2014, обн., ДВ, бр. 102 от 2014г.).

Такси

Съгласно чл. 7 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, се събира такса в размер на 63 лв. за всеки продукт (артикул). 

Срок на действие

3 години от датата на издаване.

Резултат от процедурат

Издаване на Здравния сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека, удостоверяващ, че произведените в страната продукти и/или стоки са пуснати на пазара в съответствие с изискванията на националното законодателство, разпространяват се свободно на територията на страната и са безопасни при нормални и разумно предвидими условия на употреба.

Необходими документи

I. За издаване на Здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека, заинтересованото лице подава заявление по образец, съгласно приложения №№ 1, 3 и 5 на Наредба № 9 до главния държавен здравен инспектор на Република България, в което се посочват:

1. Наименованието, седалището и адресът на управление на заинтересованото лице;

2. Наименованието на държавата, за която се изнася продуктът или стоката;

3. Обосновката на необходимостта за издаване на здравния сертификат;

4. Към заявлението по Приложение 3 за износ на козметичен продукт се посочва и следната допълнителна информация:

- категория на продукта, съгласно Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия (CPNP);

5. Към заявлението по Приложение 5 за износ на бутилирана натурална минерална, изворна или трапезна вода се посочва и следната допълнителна информация:

 • вид на продукта, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;
 • номер на удостоверението за регистрация по чл. 12, ал. 9 от Закона за храните на производственото предприятие, в което се бутилира натуралната минерална, изворна или трапезна вода, предназначена за износ.

II. Към заявленията по т. I. се прилагат:

 1. Данни за единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
 2. Списък на продуктите и стоките, предназначени за износ, на български език, с точното им наименование, търговска марка (ако такава има регистрирана) и вид на опаковката;
 3. Документ за платена държавна такса.
 4. За козметичен продукт, предназначен за износ - посочен референтен номер, под който е нотифициран козметичният продукт в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ, L 342 от 22.12.2009 г.), както и оценка на безопасността на козметичния продукт;
 5. За бутилираната натурална минерална, изворна или трапезна вода, предназначена за износ - технологична документация, съгласно чл. 73, ал. 2 от Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните

Образци и формуляри

1. Заявлението по образец, за получаване на Здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека, с приложени към него документи по чл. 37, ал. 2 и 3 на Закона за здравето, респ. чл. 5 на Наредба № 9 се завеждат в  Звеното за  административно обслужване (ЗАО)  на МЗ.

2. Здравият сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека се издава в срок до 15 работни дни от постъпване на заявлението по образец.

3. Длъжностното лице от дирекция „Здравен контрол” извършва предварителен контрол и подготвя здравния сертификат за износ на продукта и/или стоката в срок до 10 дена от постъпване на документацията.

4. При установяване на несъответствия на продукта и/или стоката със здравните изисквания, непълнота или нередовност на документите по чл. 37, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, в срок от 7 работни дни, заявителят се уведомява писмено за това и сроковете по издаване на здравния сертификат спират да текат. Петнадесетдневния срок започва да тече от датата на подаване на пълната документация.

5. Подготвеният от длъжностното лице здравен сертификат, съгласуван от директора на дирекция „ЗК“ се представя за подпис на главния държавен здравен инспектор на Република България.

6. Заявителят получава оригинала на подписания и подпечатан Здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека от Звеното за административно обслужване на МЗ.

7. Цялата преписка с приложен екземпляр от Здравния сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека и вътрешен опис на съдържащите се документи в досието, се предава в Звеното за административно обслужване за архивиране на МЗ.