Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на Разрешение за обработване на храна с йонизиращи лъчения.

Правно основание

Закон за храните, чл. 88,ал. 2 (ДВ, бр. 52 от 2020 г.)

Характеристика

Цел: разрешаване на обработване на храна с йонизиращи лъчения

Предмет: обработване на всеки отделен вид храна

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването – Национален център по радиобиология и радиационна защита

Заявител (молител) задължено лице:

Производител на храната, лице предоставило я за облъчване;

Нормативно установени изисквания

Закон за храните, чл. 88,ал. 2 (ДВ, бр. 52 от 2020 г.)

Такси

За издаване на разрешение за обработване на храна с йонизиращо лъчение се събира такса, съгласно чл. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 149 лв.

Резултат от процедурата

Издаване на заповед за разрешаване на обработката на храна с йонизиращо лъчение или заповед за отказ от издаване на разрешение.

Необходими документи

Заявление, което съдържа информация за:

1. Вида и количеството на храната, която ще бъде обработвана с йонизиращо лъчение;

2. Обекта за извършване на обработването с йонизиращо лъчение;

3. Обосновка за необходимостта и целта на обработването с йонизиращо лъчение;

4. Дали храната или част от нея преди това е била подлагана на обработване с йонизиращо лъчение.

Образци и формуляри

Образец на разрешение.

1. Подаденото заявление в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на Министерство на здравеопазването, се насочва към дирекция „Здравен контрол”, от където по служебен път се изпраща в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

2. Длъжностно лице от НЦРРЗ преглежда документите и изготвя становище за издаване на разрешение за обработката на храна с йонизиращо лъчение или мотивиран отказ в срок до 10 дни от подаване на заявлението и го представя в Министерство на здравеопазването, дирекция „Здравен контрол”.

4. Длъжностно лице от дирекция „Здравен контрол” преглежда целия комплект от документи и изготвя придружително писмо до заявителя и го представя за подпис на министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър.

5. След подписване от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, целия комплект от документи се предава в ЗАО за последващо предоставяне на заявителя.