Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на Разрешение за облъчване на храна с йонизиращи лъчения.

Правно основание

Закон за храните, чл. 22 в, ал. 1 (ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. и доп. бр. 31 от 2006 г., доп. бр. 41 от 2009 г.)

Характеристика

Цел: разрешаване на облъчване на храна с йонизиращи лъчения

Предмет: облъчване на всеки отделен вид храна

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването – Национален център по радиобиология и радиационна защита

Заявител (молител) задължено лице:

Производител на храната, лице предоставило я за облъчване;

Нормативно установени изисквания

Изискванията на Наредба № 6 за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им (ДВ, бр. 38 от 2002 г.).

Такси

За издаване на разрешение за облъчване на храна с йонизиращи лъчения се събира такса, съгласно чл. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 149 лв.

Резултат от процедурата

Издаване на разрешение за облъчване на отделен вид храна с йонизиращи лъчения.

Необходими документи

За получаване на разрешение за облъчване на храна, нейният производител подава заявление (свободен текст) до Министерство на здравеопазването, което съдържа:

  1. Вида на храната, която ще се облъчва;
  2. Обекта, в който ще се извърши облъчването;
  3. Обосновка за необходимостта и целта на облъчването;
  4. Декларация от лицето, предоставило храната, с което се декларира дали храната или част от нея преди това не са били подлагани на облъчване.

Образци и формуляри

Образец на разрешение.

  1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ, насочва се към дирекция „Здравен контрол”, от където с придружително писмо се изпраща по служебен път в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).
  2. Длъжностно лице от НЦРРЗ преглежда документите и при установяване на непълноти в представените документи по чл. 2 и/или при необходимост от представяне на допълнителна информация уведомява заявителят писмено в срок до 14 дни от подаване на заявлението за срока, в който да отстрани установените непълноти и/или предостави информацията.
  3. При наличие на пълен комплект документи длъжностното лице от НЦРРЗ изготвя проект на разрешение на лицето в срок от 10 дни или изготвя мотивиран отказ и го представя в МЗ, дирекция „Здравен контрол”. Десет дневния срок тече от датата на представяне на пълната документация.
  4. Длъжностно лице от дирекция „Здравен контрол” преглежда целия комплект от документи и изготвя придружително писмо до заявителя и го представя за подпис на министъра или оправомощен от него заместник-министър.
  5. Министърът на здравеопазването или оправомощено от него заместник-министър издава разрешението или прави мотивиран отказ в срок от 10 дни.
  6. Разрешението за облъчване на храна или отказ се издава в едномесечен срок.