Върни се горе

(неотговарящи на изискванията по чл. 4, 5 и 6 на Наредба № 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., изм., бр. 80 от 7.10.2005 г.).

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за използване на суровини, продукти  и стоки с повишено съдържание на радионуклиди.

Правно основание

Чл. 65, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето и чл. 9 на Наредба № 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., изм., бр. 80 от 7.10.2005 г.).

Характеристика

Цел: даване на разрешение за използването на стоки, които не отговарят на изискванията по чл. 4, 5 и 6 на Наредба № 25, като се вземат предвид факторите, определящи риска за здравето на лицата, свързани с производство, търговия и използване на стоките. 

Предмет: разрешаване ползването на стоки с повишено съдържание на радионуклиди.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

Главният държавен здравен инспектор.

Заявител

Юридически и физически лица, които ще пускат „стоките“ на пазара. 

Нормативни изисквания

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:

  • изискванията на чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2 на Наредба № 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство;
  • търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., изм., бр. 80 от 7.10.2005 г.).

Необходими документи

Заявителят подава в МЗ писмено заявление, към което прилага следните документи:

  1. Копие от техническата документация за стоката;
  2. Протокол за изпитване или сертификат за контрол по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 25.

Такси

Няма.

Резултати от процедурата

Издаване на разрешение за ползването на стоки с повишено съдържание на радионуклиди.

Образци и формуляри

Няма образец за заявление.

Заявлението се подава в Звеното за  административно обслужване (ЗАО) на МЗ, регистрира се в Автоматизираната информационна система (АИС) на министерството и се предоставя  в дирекция „Здравен контрол” (ЗК). Експерт от дирекция „ЗК“ с придружително писмо изпраща заявлението и представените документи по служебен път в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

В срок от 10 работни дни НЦРРЗ изготвя оценка на риска за здравето на лицата, свързани с производство, търговия и използване на стоките и го изпраща в дирекция „ЗК“.

Отговорното длъжностно лице от дирекция „ЗК“, в срок от 5 дни от получаване на оценката на риска, изготвя разрешение по чл. 9, ал. 1, ако стоката отговаря едновременно на дозовите критерии, посочени в чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2 на Наредба № 25 и го представя за съгласуване от директора на дирекция „ЗК“, след което се представя за подпис от главния държавен здравен инспектор.