Обща информация

Наименование на административната услуга

Подновяване на национално разрешение за пускане на пазара на биоцид

Правно основание

Чл. 17в от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, чл. 31 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: Подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид.

Предмет: Подновяване на разрешението, когато условията по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 528/2012 продължават да са спазени.

 

Линк към Административен регистър