Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на заверен препис от лицензия за дейности с наркотични вещества.

Правно основание

Издаването на заверен препис от лицензия е регламентирано в Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП, приета с Постановление № 2 на МС от 2001 г., изм. и доп. с Постановление № 202 от 2002 г. и Постановление № 320 на МС от 2003 г.

Характеристика

Цел: Да регламентира издаването на заверен препис от съществуваща лицензия, издадена по реда на ЗКНВП.

Предмет: Издаване на заверен препис от лицензия за дейности с наркотични вещества.

Компетентен орган

Заверен препис от лицензия се издава от дирекция „Лекарствена политика“ (Д „ЛП“), в срок до 10 дни от датата на подаване на заявлението и документите.

Заявител

Физически и юридически лица, които са получили лицензия за дейности с наркотични вещества, съгласно чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от ЗКНВП.

За издаване на заверен препис от лицензия за дейности с наркотични вещества се подава заявление свободен текст в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Заявление за издаване на заверен препис на издадена лицензия за дейности с наркотични вещества се подава след внасяне на такса от 50 лв., съгласно чл. 3 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП, приета с Постановление № 2 на МС от 2001 г., изм. и доп. с Постановление № 202 от 2002 г. и Постановление № 320 на МС от 2003 г., внесени по банков път по сметка на Министерството на здравеопазването.

Резултати от процедурата

Издаване на заверен препис от лицензия за дейности с наркотични вещества.

Необходими документи

Заявление свободен текст, в което се описват причините, поради които се иска издаване на заверен препис от издадената лицензия и се прилагат налични документи.

Заявлението и предоставените документи към него се завеждат в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, предоставят се на Д „ЛП“ и се разпределят на експерт от отдел „Контрол на наркотичните вещества“ (КНВ).

Експертът проверява представеното заявление и приложените документи.

В срок до 10 дни от постъпване на заявлението и приложените към него документи, експерт от Д „ЛП“ прави копие на издадената лицензия, което се заверява с гриф ”Вярно с оригинала” в дирекция ”Канцелария и административно облсужване”.

Завереният препис от лицензия се предоставя на служител от Звеното за административно обслужване и се връчва на заявителя срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.