Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба.

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 97 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 7, ал. 1. от Наредба № 3/2001 г. за условията и реда за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба.

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества станали негодни за употреба.

Предмет: Унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества станали негодни за употреба.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването, по предложение на дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“ (Д„ПЗПБЗ“) издава заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, в срок до 1 месец от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 3/2001 г.

Заявител

Физически и юридически лица, посочени в чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3/2001г.

За издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества станали негодни за употреба се подава заявление по образец и изискваните документи към него в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Не се изисква такса за издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества станали негодни за употреба.

Резултати от процедурата

Притежателят на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба трябва да извърши унищожаването в срок до шест месеца, считано от датата на издаване на заповедта.

При изгубване и унищожаване на разрешението, притежателят и е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

Необходими документи

  1. Заповед на заявителя, с която се определят лицата, отговарящи за организирането на унищожаването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
  2. Копие от заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните, в случаите по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3/2001г.
  3. Копие от акта за бракуване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба.
  4. Копие от приемателно-предавателния протокол по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 3/2001г.
  5. Копие от договора за унищожаване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, с лице, получило разрешение, издадено по реда на чл. 37 от ЗУО или притежаващо комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел втори от ЗООС.

Образец на заявление
DOC файл, 43,5 KB, качен на 28.07.2016

doc document

Заявлението и изискваните към него документи се завеждат в Деловодството, предоставят се на дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“ (Д„ПЗПБЗ“) и се разпределят на експерт от отдел „Контрол на наркотичните вещества“ (КНВ), за изготвяне на становище.

Експертът проверява представеното заявление и изискваните документи. При констатиране на непълноти и несъответствия в подадените документи, Д„ПЗПБЗ“ изготвя писмено уведомление до заявителя. Срокът за издаване на заповедта спира да тече до отстраняване на несъответствията.

При необходимост преписката се предоставя на дирекция “Правна” за становище.

Проектът на заповедта и предложението да министъра на здравеопазването за издаване на заповед за унищожаване се изготвя и подписва от Д„ПЗПБЗ“, в срок до 20 календарни дни от датата на подаване на заявлението, от Д ”Правна”, в срок до 25 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Проектът на заповедта се предоставя за подпис от министъра на здравеопазването, в срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Подписаната заповед се подпечатва с гербов печат от служител на звено “Сигурност на информацията и защита на личните данни”, извеждат се от служител на дирекция ”Административни дейности” и се предоставят на служител от Деловодство.

Заповедта се връчва на заявителя от служител на Деловодство срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.