Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати.

Правно основание

Процедурата е разработена съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и Наредба № 7/2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати.

Характеристика

Цел: Да опише процеса на издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, техните препарати и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Предмет: Издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества, техните препарати и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от отдел„Контрол на наркотичните вещества“ (КНВ) в дирекция „Лекарствена политика“ (Д „ЛП“), издава разрешителни за внос или износ за всяка пратка, съдържаща наркотични вещества, в срок до 10 работни дни от датата на подаване на заявлението и документите, съгласно чл. 4 от Наредба № 7/2001г.

Заявител 

Физически и юридически лица, получили лицензия по реда на чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от ЗКНВП, физически и юридически лица, получили разрешение по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

За издаване на разрешително за внос или износ се подава заявление по образец и изискваните документи към него в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Заявление за издаване на разрешително за внос или износ се подава след внасяне на такса от 45 лв. на наркотично вещество, съгласно чл. 10, т. 1 и 50 лв., съгласно чл. 10, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП, приета с Постановление № 325 на МС от 2015 г.

Начини на плащане:

по банков път;

на гише в звено за административно обслужване;

на гише в звено за административно обслужване с банкова карта.

Резултати от процедурата

  1. Притежателят на разрешителното има право да осъществи внос или износ на количествата наркотични вещества, техните препарати и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, вписани в разрешителното.
  2. Срокът на валидност на разрешително за внос на наркотични вещества е три месеца от датата на издаване.
  3. Срокът на валидност на разрешително за износ на наркотични вещества е не по-голям от срока, посочен в разрешителното за внос, издадено от компетентните органи на държавата - вносител.
  4. При изгубване и унищожаване на разрешителното, притежателят и е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

Необходими документи

  1. Проформа фактура.
  2. Разрешително за внос, издадено от компетентните органи на държавата износител, в случаите на износ.
  3. Справка за внесени, изнесени, продадени или налични количества наркотични вещества, в случаите когато се изисква от Д „ЛП“.
  4. Документ за платена такса за издаване на разрешително за внос/износ по реда на чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП.

Образец на заявление
DOC файл, 43,0 KB, качен на 03.09.2015

doc document

Заявлението и изискваните към него документи се завеждат в Звеното за административно обслужване, предоставят се на дирекция „Лекарствена политика“ (Д „ЛП“) и се разпределят на експерт от отдел КНВ, за изготвяне на становище.

Експертът проверява представеното заявление и изискваните документи. При необходимост от допълнителна информация, Д „ЛП“ изготвя писмо до заявителя за допълнително представяне на документи, свързани с вноса или износа. Срокът за издаване на разрешителното за внос или износ спира да тече до получаване на изискваните документи.

Експерт от отдел ”КНВ” изготвя разрешителното за внос или износ за разрешаване за употреба и го предоставя за подпис от упълномощеното от министъра на здравеопазването длъжностно лице от отдел ”КНВ” в Д „ЛП“. Разрешителното се извежда и подпечатва с печат на Министерството на здравеопазването.

В случаите на внос от държава – членка на Европейския съюз (ЕС), разрешителното се издава в три екземпляра, а при внос от трета държава, разрешителното се издава в пет екземпляра.

В случаите на износ за държава – членка на Европейския съюз (ЕС), разрешителното се издава в четири екземпляра, а при износ за трета държава, разрешителното се издава в шест екземпляра.

Служител на Д”ЛП” предава на Звеното за административно обслужване екземплярите за получаване от заявителя - един в случаите на внос или износ от или за държава – членка на ЕС и два в случаите на внос или износ от или за трета държава.

Екземплярите на разрешителното се връчват на заявителя от служителите на Звеното за административно обслужване срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.