Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати.

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 4 от Наредба на МС/2016г. за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати.

Предмет: Осъществяване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването, по предложение на дирекция „Лекарствена политика“ (Д „ЛП“), издава разрешение за осъществяване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, в срок до 2 месеца от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 7 от Наредбата по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Заявител

Лица, които имат право да извършват експертна, научноизследователска и образователна дейност, медицински или научни изследвания.

За издаване на разрешение за осъществяване на дейностите по чл. 73, ал. 1 се подава заявление по образец и изискваните документи към него в Деловодството на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Заявление за издаване на разрешение по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП се подава след внасяне на такса от 300 лв., съгласно чл. 7 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП, приета с ПМС № 325 на МС от 30.11.2015 г.

Начини на плащане:

по банков път;

на гише в звено за административно обслужване;

на гише в звено за административно обслужване с банкова карта.

Резултати от процедурата

Притежателят на разрешение за дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП има право да произвежда, придобива, внася, изнася, съхранява, прилага и използва ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, за медицински, научни и лабораторни изследвания и за образователни цели.

Срокът на валидност на разрешението по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП е 3 години от датата на издаване.

При изгубване и унищожаване на разрешението, притежателят и е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

Необходими документи

1. обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, съдържаща етапите на дейността и количествата растения и вещества, разпределени по календарни години за срока на валидност на разрешението;

2. заповедта по чл. 5, ал. 1 от наредбата;

3. вътрешните правила по чл. 5, ал. 2 от наредбата;

4. документ за платена държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП.

5. декларация за начина на придобиване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;

6. договор за охрана на сградите и помещенията с лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност.

Образец на заявление
DOCX файл, 18,1 KB, качен на 07.12.2016

docx document

Заявлението и изискваните към него документи се завеждат в Деловодството, предоставят се на дирекция „Лекарствена политика“ (Д „ЛП“) и се разпределят на експерт от отдел „Контрол на наркотичните вещества“ (КНВ), за изготвяне на становище..

Експертът проверява представеното заявление и изискваните към него документи. При констатирани непълноти и несъответствия в подадените документи, експертът изготвя писмено уведомление до заявителя, с указания за отстраняването им в 15-дневен срок. Срокът за издаване на разрешението спира да тече до отстраняване на непълнотите в подадените документи или до изтичане на определения 15-дневен срок.

Когато обосновката за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, не изяснява в пълнота заявената дейност, Д „ЛП“ изисква допълнителна информация и документи, които имат отношение към нея.

Срокът за издаване на разрешението спира да тече до отстраняване на непълнотите в подадените документи или до изтичане на определения 15-дневен срок.

В срок до 5 дни от подаване на заявлението експерт от отдел ”КНВ” изготвя искане, което се изпраща по служебен ред до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на лицето, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

Органът по приходите издава удостоверението в 7-дневен срок от постъпването на искането.

В срок до 5 дни от подаване на заявлението Д „ЛП“ служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намират сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, да извършат проверка.

В срок 10 дни от получаване на искането по ал. 1 инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на ЗКНВП и наредбата и съставят протокол в два екземпляра.

Протоколът от проверката се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.

В проверката могат да участват и експерти от Д „ЛП“.

В сложни от фактическа и експертна страна случаи Д „ЛП“ може да предложи на министъра на здравеопазването да създаде експертна комисия, която да изрази становище относно обосноваността и целесъобразността на посочените от заявителя дейности.

В състава на експертната комисия се включват специалисти в различни области в зависимост от заявените дейности. Поименният състав на експертната комисия и вътрешните правила за нейната работа се определят със заповед на министъра на здравеопазването. Заседанията на комисията се свикват от председателя в срок до 5 дни от датата на издаване на заповедта за създаването й. Дейността на комисията се подпомага технически от Д „ЛП“. Комисията извършва оценка на пълнотата на постъпилите в Министерството на здравеопазването документи и изготвя експертно становище в срок до един месец от подаване на заявлението.

В случаите, когато документите са непълни, становището на комисията съдържа описание на установените непълноти. Когато приложената обосновка не изяснява в пълнота заявената дейност, комисията посочва в становището си необходимостта от изискване на допълнителна информация и документи, които имат отношение към нея. Експерт от отдел „КНВ“ изготвя писмено уведомление до заявителя, с указания за отстраняването установените непълноти в 15-дневен срок.

Срокът за издаване на разрешението спира да тече до отстраняване на непълнотите в подадените документи или до изтичане на определения 15-дневен срок.

При неотстраняване на непълнотите и/или на несъответствията или при непредставяне на изискваните документи или информация в нормативно определения срок, министърът на здравеопазването по предложение на дирекция „ЛП“ прекратява със заповед производството по издаване на разрешение.

При необходимост преписката се предоставя на дирекция “Правна” за становище.

Проектът на разрешението се изготвя и подписва от Д „ЛП“ в срок до 45 календарни дни от датата на подаване на заявлението, от Д ”Правна”, в срок до 55 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Проектът на разрешението се предоставя за подпис от министъра, в срок до 60 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Подписаното разрешение се подпечатва с гербов печат от служител на звено “Сигурност на информацията и защита на личните данни”, извежда се от служител на отдел ”КНВ” и се предоставя на служител от Деловодството. Движението на подписаното разрешение се извършва от експерт от отдел ”НВС”.

Заявителят се уведомява писмено за издаденото разрешение. Разрешенията се връчват на заявителя от служителите на Деловодството срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.

Когато са налице обстоятелства за отказ по чл. 15, ал. 1 и чл. 16  от Наредбата по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, министърът на здравеопазването, по предложение на Д „ЛП“, прави мотивиран отказ за издаване на разрешение за дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП , в срок до 2 месеца от датата на подаването на заявлението.

Когато са налице обстоятелства за отнемане на разрешението, министърът на здравеопазването, по предложение на Д „ЛП“ издава заповед за отнемане на издаденото разрешение по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1 от Наредбата по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Отказът и отнемането на издаденото разрешение подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.