Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП за лечение до 30 дни.

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 59 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за издаване на разрешение на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП, за лечение до 30 дни.

Предмет: Издаване на разрешение на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за лечение до 30 дни.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от отдел „Контрол на наркотичните вещества“ (КНВ) в дирекция „Лекарствена политика“ (Д „ЛП“) издава разрешение по чл. 59, ал. 2 от ЗКНВП, в срок до 10 дни от датата на подаване на заявлението.

Заявител

Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница.

За издаване на разрешение по чл. 59, ал. 2 се подава заявление по образец и изискваните документи в Деловодството на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Заявление за издаване на за издаване на разрешение по чл. 59, ал. 2 от ЗКНВП се подава след внасяне на такса от 20 лв., съгласно чл. 9 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП, приета с ПМС № 325 на МС от 30.11.2015 г.

Начини на плащане:

по банков път;

на гише в звено за административно обслужване;

на гише в звено за административно обслужване с банкова карта.

Резултати от процедурата

Притежателят на разрешение, издадено по реда на чл. 59, ал. 2 от ЗКНВП, има право при пътуване зад граница да носи за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за лечение до 30 дни.

Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да се носят само от лицата, на които са предписани.

Срокът на валидност на разрешението е за периода на пътуването зад граница, който се вписва в разрешението, но не повече от 30 дни.

При изгубване и унищожаване на разрешението, притежателят е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

Необходими документи

  1. Копие от документ за самоличност.
  2. Документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.

Образец на заявление
DOC файл, 32,0 KB, качен на 02.05.2017

doc document

Заявлението и изискваните документи се завеждат в Деловодството, предоставят се на дирекция „Лекарствена политика“ (Д „ЛП“) и се разпределят на експерт от отдел „Контрол на наркотичните вещества“ (КНВ), за изготвяне на становище.

Експертът проверява представеното заявление и изискваните документи. При констатиране на непълноти и несъответствия в подадените документи, Д „ЛП“ изготвя писмено уведомление до заявителя. Срокът за издаване на разрешението спира да тече до отстраняване на несъответствията.

Експерт от отдел ”КНВ” изготвя разрешението и го предоставя за подпис от упълномощеното от министъра на здравеопазването длъжностно лице от отдел ”КНВ” в Д „ЛП“.

Разрешението се извежда и подпечатва с печат на Министерството на здравеопазването.

Служител на Д „ЛП“ предава разрешението в Деловодството на Министерството на здравеопазването.

Заявителят се уведомява писмено за издаденото разрешение.

Разрешението се предоставя на заявителя срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно. Когато пътуващите лица са малолетни и непълнолетни разрешението се предоставя на родител/настойник, срещу представяне на лична карта.