Върни се горе

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.07.2021 г.

Сборен баланс и Сборен отчет за приходите и разходите на Министерство на здравеопазването към 31.12.2020 г. и доклад на Сметната палата

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на здравеопазването към 30.06.2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административното обслужване в Министерство на здравеопазването за 2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid -19 и лечението му към 30.06.2021 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.06.2021 г.

Отчет за дейностите по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г.

Аналитичен доклад за дейностите, свързани със здравното обслужване на населението в отговор на пандемията от COVID-19 за периода 01 март 2020 г. – 31 май 2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.05.2021 г