Инспекторат на Министерство на здравеопазването

Функции

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността на звеното.

В съответствие с разпоредбите на чл. 46 от Закона за администрацията,  Инспекторатът има следните функции:

 1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
 2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
 3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
 4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
 5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
 7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
 9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
 11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
 12. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт;