Конкурс за подбор на финансов контрольор по Програмите, финансирани от Глобалния фонд

10 Май 2016

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Структура за управление на Програми,

финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

                                                                     

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Най-малко 4 години опит по специалността;
 • Най-малко 3 години административен опит;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език.

 

Допълнителни умения:

 • Познаване на финансовото законодателство
 • Умения за работа в динамичен екип

 

Практически опит:

 • Опит с финансово-счетоводната отчетност и/или изготвяне на бюджети
 • Опит при реализирането на международни проекти е предимство

 

Правоотношение:

 

 • Граждански договор

 

Основни задължения и отговорности:

 

 • Осъществяване на предварителен контрол при вземането на решения и предприемането на действия, които имат пряко финансово изражение при осъществяването на дейностите по Програмите;
 • Осъществява на контролни функции по отношение на разходите по Програмите, чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход по Плана за приключване на Програмите.
 • Осъществява контролни функции преди поемане на всяко задължение като извършва проверки за:
  • съответствието на размера и характера на задължението с утвърдения  бюджет;
  • компетентността на лицето, което предлага поемане на задължение. В случай на делегиране на правомощия се проверява валидността и обхвата им;
  • спазване на тръжни процедури и други нормативни изисквания, свързани със задължението, което предстои да се поеме – проведени ли са изискуеми процедури и съответстват ли на нормативните изисквания, като процедури за възлагане на обществени поръчки, търгове, конкурси,  и др.

-проверка за аритметична вярност

 • Осъществява контролни функции преди извършване на разход, като извършва проверки за:
 • съответствие на предложения разход с поетото задължение като размер и вид;
 • компетентност на лицето предложило извършването на разхода;
 • вярност на първичните счетоводни документи – наличие на задължителни реквизити, аритметична вярност;

-контрол върху платежните документи.

 • Изисква допълване на документацията, когато за поемане на задължение или извършване на разход прецени, че тя е непълна.
 • Води Регистър на финансовия контрольор за издадените контролни листове за поемане на задължение или извършване на разход.
 • Проверява счетоводната документация по Програмата;
 • Осъществява контрол върху изготвените платежни нареждания за изплащане на разходи по Програмата;
 • Извършва проверка на финансовите отчети на подполучатели.

 

 

 

 

Моля изпратете в срок до 26 май 2016 г.

 

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

за конкурса за финансов контрольор

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Свързани новини

Свързани новини

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на консумативи и тестове за доказване на сексуално преносими инфекции по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 27 Април 2023
Още новини

Още новини