Върни се горе

От 1 септември започва реализацията на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г., която бе одобрена от Министерския съвет на заседанието му днес, 28 юни.

Финализирани са процедурите по подписване на споразумението между България и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, който ще предостави безвъзмездно на страната ни 30 млн. лв. за реализацията на тази програма, съобщи на пресконференция след приемането на програмата д-р Тонка Върлева, секретар на Националния координационен комитет по СПИН и туберкулоза и член на Управителния съвет на Глобалния фонд. Общо за реализацията на целите и задачите, заложени в новата национална програма, са предвидени 84 млн. лв.

Целта на приетата Национална програма е да се ограничи разпространението на туберкулозата у нас, да се реализира адекватен епидемиологичен надзор, съвременна диагностика и ефективно лечение на това заболяване, като се укрепи инфраструктурата, управлението и координацията на отделните елементи от здравната ни система. Неин приоритет е и подобряването на качеството на предлаганите здравни услуги, със специална насоченост към рисковите групи.

Програмата е съобразена с насоките в „Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006-2015 г.” на Световната здравна организация. Тя обединява усилията на различни министерства, ведомства и неправителствени организации, защото само със съвместни действия може да се постигне подобряване на контрола на туберкулозата в България. Целта е чрез ангажиране на политическата и изпълнителната власт да се намали бремето на туберкулозата в страната. Огромните щети, причинени от туберкулозата в личен и обществен план, както и значителните разходи за лечение на тежките и мултирезистентни форми, налагат обществото да мобилизира всички свои усилия за контрола на тази социално-значима болест.

Разработването и приемането на тази програма е израз на политиката на МЗ за засилване на профилактиката, за осъществяването на превантивни дейности за ограничаване на социално-значими заболявания.

Туберкулозата е сред социално-значимите заболявания, на които МЗ обръща сериозно внимание, защото тя се превръща в социален, медицински и икономически проблем за обществото. Заболяването води до намалена трудоспособност, повишена инвалидизация и смъртност и оказва неблагоприятно въздействие върху финансовата и социална стабилност на човека, семейството му и обществото като цяло.

Общата заболяемост у нас е 40 на 100 000 души население, като тенденцията през последните години е за задържане и постепенното й намаляване. Този показател за Европа през 2005 г. е 50 на 100 000 души и много по-висока в съседни на България страни – например в Румъния тя достига 98 на 100 000 души. Смъртността у нас запазва изключително ниски стойности, като повечето от смъртните случаи на болни от туберкулоза са вследствие на съпътстващи заболявания, основно сърдечно-съдови.

Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г. се състои от 7 компонента.

Дейностите в програмата са насочени основно към уязвимите рискови групи, подчерта д-р Върлева. Това са затворени колективи и лица, лишени от свобода; ромска общност; лица с алкохолна и наркотична зависимост; бежанци и търсещи убежище; деца на улицата; хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

В рамките на изпълнението на Националната програма ще се изгради съвременна информационна система за надзор на туберкулозата. Сред основните задачи е и разработването на Национален план за мониторинг и оценка на туберкулозата. Ще се реновират и дооборудват част от специализираните лечебни заведения. Ще се подобрят условията в двете бази за лечение на болни с мултирезистентна туберкулоза в София и Габрово.

Ще бъде укрепена инфраструктурата на микробиологичните лаборатории за диагноза на туберкулозата. Ще бъдат разкрити между 30 и 50 лаборатории за диагностика на туберкулозата, за които ще бъдат осигурени оборудване, диагностикуми, консумативи, а така също ще бъде повишена квалификацията на работещите в тях. Диагностиката на туберкулоза ще е безплатна за всички граждани, без значение от здравноосигурителния им статус. Вече е открита процедура по закона за обществените поръчки за доставка на диагностикуми и консумативи за микробиологична диагностика за всички лаборатории, уточни д-р Върлева.

След извършена подготвителна дейност очакваме Националната референтна лаборатория да бъде международно призната, съобщи още д-р Върлева.

В рамките на програмата над 3500 общопрактикуващи лекари и медицински сестри ще бъдат обучени за ранно откриване и контрол на туберкулозата. Съвместната работа на личните лекари, патронажните сестри към специализираните лечебни заведения за туберкулоза и сътрудниците от рисковите групи ще разшири скрининга на домакинствата и контактните на пациентите-заразоносители за оценка на риска от инфектиране, ще подобри насочването на съмнителните случаи за диагноза и лечение, ще осигури директно наблюдавано лечение по време на продължителната фаза.

Важен елемент и съвременно предизвикателство за контрола на туберкулозата е коинфекцията туберкулоза/ХИВ. Данните от 2005 г. за България сочат, че при много от новорегистрираните случаи с ХИВ е установена туберкулозна инфекция. Ще се изгради механизъм за тясно сътрудничество между програмите за ХИВ/СПИН и туберкулоза, включващ общо планиране, управление и свързана система за мониторинг и оценка.

По линия на Националната програма ще се работи за оптимизиране на системата за снабдяване с противотуберкулозни лекарства от първи ред за осъществяване на директно наблюдаваното лечение. Предвижда се подобряване на условията за лечението на болните с туберкулоза в интензивната фаза в част от специализираните лечебни заведения, с цел покриване на хигиенните норми и намаление риска за разпространение на инфекцията. И в момента лечението на пациентите с туберкулоза у нас е в съответствие с препоръките на СЗО и е напълно безплатно, като годишно МЗ разходва за необходимите медикаменти близо 1,3 млн. лв.

Отделен компонент в Програмата включва мерки за намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите у нас, като основните са за ранна диагностика на заболяването сред тази рискова група. Ще се подобри инфраструктурата и ще се дооборудват с рентгенови апарати двете специализирани болници за лечение на лица, лишени от свобода, и на медицинските центрове към 13-те затвора.

Компонентът за ограничаване разпространението на туберкулозата сред ромската общност и уязвимите групи цели да ограничи разпространението на туберкулозата сред ромите, интравенозните наркомани, лицата с алкохолна зависимост, бежанците и търсещите убежище, както и сред децата, обхванати от социални домове и дневни центрове. Задачата е да се постигне ранно диагностициране, подпомагане лечението на пациентите с туберкулоза, изследване и профилактика на контактните лица и създаване на подкрепяща среда за лицата, живеещи с туберкулоза.

Освен от Мз мониторингът по изпълнение на програмата ще се осъществява и от Световната здравна организация и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Сподели в: