Върни се горе

 

Двадесет нови компютърни конфигурации получиха филиали на центровете за спешна медицинска помощ в Бургас и Благоевград. Техниката е закупена по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС). В изпълнение на ПУЛСС е предвидено всички 170 филиала към центровете за спешна медицинска помощ да бъдат оборудвани с нови компютърни конфигурации с инсталирана операционна система.

Днес в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ бяха доставени компютърни конфигурации, предназначени за филиали към ЦСМП Варна и ЦСМП Габрово.

Стойността, която Министерството на здравеопазването ще заплати на фирмата-изпълнител на договора за осигуряване на техниката, възлиза на 197 880.00 лева с ДДС. В цената са включени доставката и гаранционното обслужване на техниката, в т.ч. отстраняване на повреди, профилактика и контрол на качеството.

Доставките и инсталирането на компютърните конфигурации във филиалите на спешна помощ се извършват по график, като конфигурациите първоначално се доставят в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 30.09.2021 г., като бюджетът, с който разполага възлиза на 7 000 000 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.            

Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Сподели в: